Zasady udziału

Regulamin

Regulamin loterii audioteksowej

„Żółta mania wygrywania”

1. Nazwa loterii audioteksowej

Loteria audioteksowa nosi nazwę: „Żółta mania wygrywania”

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową

Organizatorem loterii audioteksowej „Żółta mania wygrywania” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą: Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. Zasięg geograficzny Loterii

Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od 03.06.2019 r. do 29.06.2019 r.

6. Czas trwania Loterii

Czas trwania Loterii obejmuje okres od 03.06.2019 r. do 20.09.2019 r.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów uprawniających do udziału w Loterii

Sprzedaż towarów objętych loterią audioteksową trwa od 03.06.2019 r. do 29.06.2019 r. Produkty zakupione przed dniem 03.06.2019 r. oraz po dniu 29.06.2019 r. nie są objęte Loterią.

8. Uczestnicy Loterii

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”), dokonującymi zakupów produktów objętych niniejsza loterią w sklepach sieci handlowej Lewiatan (lista sklepów znajduje się w na stronie www.zoltamaniawygrywania.pl). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii, pracownicy, współpracownicy, członkowie organów zarządzających sieci handlowej Lewiatan, pracownicy sklepów objętych niniejszą loterią. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać Zwycięzcami w Loterii.

9. Zasady organizacji Loterii

9.1. Warunkiem udziału w Loterii i wygrania Nagród jest:

9.1.1. dokonanie zakupu za kwotę co najmniej 20 PLN w jednym ze sklepów sieci handlowej Lewiatan, w tym co najmniej jednego produktu promocyjnego (dalej „Produkt promocyjny”); lista marek produktów promocyjnych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.2. poniżej,

9.1.2. zachowanie paragonu dokumentującego zakup (dalej „Dowód zakupu”),

9.1.3. zarejestrowanie zakupu (dalej „Zgłoszenie”) na stronie www.zoltamaniawygrywania.pl (dalej „Strona Loterii”) poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu komórkowego Uczestnika, numeru Dowodu zakupu oraz Numeru kasy fiskalnej, lub poprzez SMS przesyłając pod numer 70945 wiadomość o treści LEWIATAN.numer kasy fiskalnej.numer dowodu zakupu; koszt SMSa wynosi 0,50 PLN netto, 0,62 PLN brutto. Uczestnik nie ponosi kosztu SMSów odbieranych od Organizatora; numer kasy fiskalnej znajduje się na dole paragonu, pod podsumowaniem dokonanego zakupu i zaczyna się od 3 liter, np. CAC, BEV czy innych numer dowodu zakupu znajduje po prawej stronie paragonu tuż nad napisem „Paragon fiskalny”, dokładne wyjaśnienie znajduje się na Stronie Loterii; katalog treści SMS znajduje się w Załączniku nr 2 do regulaminu.

9.2. Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach promocyjnych:

9.2.1. napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii, przy czym maksymalna wielkość jednorazowego zakupu piwa wynosi 4 puszki lub butelki) w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018 r. poz. 2137);

9.2.2. wszelkie wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2018 r. poz. 1446 ze zm.);

9.2.3. leki, preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią.

9.2.4. doładowania telefonów komórkowych.

9.3. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu zakupu, przy czym jeden dowód zakupu, można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od wykorzystanego kanału komunikacji.

9.4. Zabrania się wykorzystywania zautomatyzowanych systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.

10. Miejsca i terminy losowań

10.1. Organizator przyznaje nagrody w Loterii w dwojaki sposób – poprzez losowanie – w przypadku Nagród Tygodnia oraz poprzez przyznanie nielosowe – w przypadku Nagród Dodatkowych.

10.2. Organizator przewiduje w Loterii 4 losowania Nagród Tygodnia w dni: (1) 11.06.2019 r., (2) 18.06.2019 r., (3) 25.06.2019 r., (4) 02.07.2019 r.; w losowaniach 1-3 biorą udział Zgłoszenia dokonane w tygodniu poprzedzającym losowanie od poniedziałku do niedzieli, w losowaniu 4 biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane od poniedziałku do soboty w tygodniu poprzedzającym losowanie. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św.Bonifacego 150. Losowanie Nagród polega na losowym, manualnym wyborze, przez członków Komisji Loterii, Zgłoszeń odpowiadających liczbie Nagród dostępnych w Losowaniu (dalej: „Losowanie”). Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania, lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu.

10.3. Podczas każdego losowania Nagrody Tygodnia Organizator losuje 1 osobę na listę główną oraz 1 osobę na listę rezerwową przypadającą na każdy z 1215 sklepów Lewiatan biorących udział w Loterii, której przyznana jest Nagroda. Łącznie podczas każdego losowania Organizator losuje 2430 osób.

10.4. Przyznanie Nagród Dodatkowych odbywa się bez losowania. W terminie do 03.07.2019 r. Organizator tworzy ranking Zgłoszeń z każdego ze sklepów biorących udział w Loterii i wyłania po 3 Uczestników z każdego sklepu (Uczestnik rozumiana jako numer telefonu komórkowego), którzy dokonali największej liczby unikatowych Zgłoszeń do Loterii, zgodnie z zapisem pkt 9.1.3. i 9.3. W każdym ze sklepów biorących udział w Loterii 3 Uczestników z największą liczbą Zgłoszeń otrzymuje Nagrody Dodatkowe. W przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zarejestrowali w danym sklepie taką samą największą liczbę unikatowych Zgłoszeń do Loterii jest większa niż liczba nagród, nagrody przyznane są Uczestnikom, którzy swój ostatni Dowód Zakupu zarejestrowały jako pierwsi.

10.5. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę zgodnie z zapisem pkt 10.3.-10.4. jest „Zwycięzcą Nagrody”, uprawnionym do jej otrzymania.

10.6. Zwycięzcy Nagród Tygodnia i Nagród Dodatkowych informowani są o Nagrodzie w terminie 3 dni roboczych, SMSem na numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu lub numer, z którego dokonano Zgłoszenia przez SMS.

10.7. Uczestnik rozumiany jako posiadacz tego samego numeru telefonu komórkowego, uprawniony jest do otrzymania tylko 1 Nagrody Tygodnia oraz maksymalnie 1 Nagrody Dodatkowej.

10.8. Wiadomość o wygranej, o której mowa w pkt 10.5. powyżej zawiera także informację o konieczności odebrania nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej (licząc od dnia następującego po dniu, w którym dokonano powiadomienia). Nagrodę należy odebrać w sklepie, w którym dokonano zakupu promocyjnego, na który padła wygrana, okazując otrzymanego SMSa oraz – w przypadku Nagrody Tygodnia - wygrywający Dowód zakupu, za zwrotem Dowodu zakupu, a w przypadku nagrody Dodatkowej – okazując wszystkie zgłoszone Dowody Zakupu.

10.9. W przypadku nieodebrania Nagród Tygodnia w terminie wskazanym w pkt 10.8. Organizator powiadamia o wygranej osobę z listy rezerwowej z danego sklepu w terminie 3 dni roboczych. Wiadomość SMS z informacją o wygranej przesyłana do Zwycięzcy z listy rezerwowej zawiera informacje wskazane w pkt 10.8. powyżej.

10.10. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę rezerwowego w ww. terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora, niezależnie od faktu ewentualnej publikacji danych Zwycięzcy na liście wylosowanych, zgodnie z zapisem pkt 10.11. poniżej. Uczestnikom, którzy wygrali Nagrody Dodatkowe nie przysługuje prawo zamiany tej nagrody na Nagrodę Tygodnia, nawet w sytuacji, gdy Nagroda Tygodnia nie została odebrana przez prawowitego Zwycięzcę Nagrody lub Zwycięzcę rezerwowego.

10.11. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzców Nagród Dodatkowych, nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

10.12. Lista wylosowanych Zwycięzców Nagród, w postaci pierwszych trzech i ostatnich trzech cyfr numeru telefonu publikowana jest na stronie internetowej www.zoltamaniawygrywania.pl.

11. Wartość puli Nagród

11.1. Organizator przewiduje w Loterii:

11.1.1. 4860 Nagród Tygodnia (po 4 Nagrody na każdy z 1215 sklepów biorących udział w Loterii), w postaci hulajnogi o wartości 188,19 PLN brutto.

11.1.2. 3645 Nagrody Dodatkowe (po 3 na każdy z 1215 sklepów biorących udział w Loterii), w postaci koszy produktowo-prezentowych marki własnej o wartości jednostkowej 61,50 PLN brutto.

11.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 1.138.770,90 PLN.

12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii audioteksowej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2018 poz. 165).

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród

13.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

13.2. Nagrody odbierane są przez Zwycięzców w sklepach, w których dokonano zakupu promocyjnego, na który padła wygrana w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia, zgodnie z zapisem pkt 10.8. – 10.9., nie później jednak niż do dnia 18.07.2019 r., z uwzględnieniem powiadomienia i odbioru nagród przez ewentualnych Zwycięzców rezerwowych.

13.3. Warunkiem odebrania Nagrody Tygodnia jest okazanie SMSa z informacją o wygranej oraz zwrot Dowodu Zakupu, na który padła wygrana. Warunkiem odebrania Nagrody Dodatkowej jest, okazanie SMSa z informacją o wygranej oraz zwrot Dowodów Zakupu za zakupy dokonane w danym sklepie będące przedmiotem Zgłoszenia w liczbie wskazanej w treści SMSa. Nagrody Tygodnia i Nagrody Dodatkowe są wydawane wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Dowodu zakupu przez pracownika sklepu wydającego Nagrodę. Zwycięzca kwituje odbiór Nagrody Tygodnia lub Nagrody Dodatkowej wyłącznie poprzez złożenie parafki na oświadczeniu o odbiorze Nagrody, która nie ujawnia pełnego imienia lub nazwiska Zwycięzcy. Zwycięzca, odbierając Nagrodę, nie podaje pracownikowi sklepu danych osobowych.

13.4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne Nagrody ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.

13.5. Zwycięzca Loterii traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:

13.5.1. nie spełnia lub narusza jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,

13.5.2. nie posiada poprawnego Dowodu zakupu, tj. np.: zawierającego nieprawidłową datę (sprzed 03.06.2019 r. lub po 29.06.2019 r.), nieprawidłowy produkt, noszącego znamiona podrabiania,

13.5.3. utraci Dowodu zakupu, na który padła wygrana

13.5.4. nie posiada Dowodów zakupu w liczbie odpowiadającej dokonanym Zgłoszeniom

13.5.5. nie posiada aktywnego numeru telefonu, z którego pierwotnie dokonano Zgłoszenia, co uniemożliwia kontakt i powiadomienie o wygranej,

13.5.6. w czasie trwania Loterii cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

13.5.7. nie odbierze nagrody.

14. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

14.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 03.06.2019 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania Nagród, tj. do dnia 17.08.2019 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Żółta mania wygrywania” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

14.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości e-mail późniejszą niż 17.08.2019 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 28.08.2019 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail.

14.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Żółta mania wygrywania - Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres zoltamaniawygrywania@kropkabordo.pl z tytułem wiadomości e-mail: „Żółta mania wygrywania - Reklamacja”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: zoltamaniawygrywania@kropkabordo.pl.

14.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

15. Terminy przedawnienia roszczeń

15.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 03.06.2019 r. do dnia 20.09.2019 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na stronie www.zoltamaniawygrywania.pl.

16.2. Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia promocyjna pod numerem: 226517720 (czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00-17.00; koszt połączenia wg standardowej taryfy Operatora).

16.3. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. Zm.).

16.4. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

16.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

a) Dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

b) Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii zbieranych przez Organizatora Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20.

c) Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.

d) Dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii są przetwarzane: dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych Regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w przypadku zwycięzców Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

e) Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii.

f) Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii.

g) Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e-mail: inspektor@kropkabordo.pl., dzwoniąc pod numer 22 651 77 20 lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa.

h) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Uczestnik jest zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.

j) Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

k) Przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.


Załącznik nr 1

LISTA MAREK PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII

Lp. Producent Marka
1 PRYMAT PRYMAT
2 VOG KRESTO
3 SOKOŁÓW SOKOŁÓW
4 ANIMEX MORLINY, KRAKUS
5 BAKALLAND DELECTA
6 WOSEBA WOSEBA
7 UNILEVER KNORR
8 UNILEVER ALGIDA
9 UNILEVER SURF
10 HORTEX HORTEX
11 KOMPANIA PIWOWARSKA LECH FREE
12 CARSLBERG KARMI

Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od 03.06 do 29.06.2019 r.

Organizator loterii: Kropka Bordo Sp. z o.o.

Nagrody

W każdym sklepie biorącym udział
w akcji do wygrania!

Marki produktów
promocyjnych

Lista sklepów

Miasto Nazwa Adres
ADAMÓKAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"KRASNE 319
ADAMÓWSKLEP SPOŻYWCZY JAROSŁAW PYCKAKLEEBERGA 46
ADAMÓWSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. JAROSŁAW PYCKAKOŚŒCIUSZKI 27
ALEKSANDRIAAG-POL S.C.GOŚCINNA 46
ALEKSANDRÓW KUJAWSKITSA SPÓŁKA Z O.O. S.K.STAWKI 38
ALEKSANDRÓW KUJAWSKIPARTNER MARKET 26SZKOLNA 8
BABIAK SKLEP "ADRIAN" TOMASZ SARNIAKPL. WOLNOŚCI 16
BABORÓWHURT-DETAL ART.SPOŻ.-PRZEM. A.SZCZEPANIK-W.MUCHA S.C.RYNEK 4
BABOSZEWOBAJKOWSCY DOM HANDLOWYODRODZENIA 6
BANINODELIKATESY STENCEL MARIA STENCELPSZENNA 112
BARANOWOSKLEP WIELOBRANŻ. JAN SZULCMADALIŃSKIEGO 22
BARCINOPHU "PAT-MAR" BARCINO 60
BARCZEWOARPOL ROGULSKI S.J.OS. SŁONECZNE 8A
BARCZEWOHURT. ART. SPOŻ.-PRZEM. "WIPSÓR" J. ROSZKOWSKIRAMSOWO 28A
BARCZEWOSKLEPY SPOŻYWCZE FIDO EWA FIDURSKAWOJSKA POLSKIEGO 46A
BARCZEWOSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. EMPIS ELŻBIETA PAWLASZEKZIELONA 1
BARTNICZKASKL.SPOŻ.DELIKATES PLUSBRODNICKA 13
BARTOSZYCEPHU ELITA BARTOSZEWSKI SP.J.ANDRZEJA WAJDY 12A
BARTOSZYCEPHU ELITA BARTOSZEWSKI SP.J.PONIATOWSKIEGO 24
BENICE ALINA POPÓW FH "AMFIX"KROTOSZYŃSKA 14
BĘDZIN"J-S" SP. Z O.O.NARUTOWICZA 5
BĘDZINOSKLEP MIKRUS MAGDALENA GIZIŃSKABĘDZINO 22A
BIAŁAORLAND 2 JAKUB ORLEAŃSKICZĘSTOCHOWSKA 65
BIAŁOBRZEGIGS"SCH" BIALOBRZEGI - SKLEP SAM NR1BIAŁOBRZEGI 2
BIAŁOŚLIWIE ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.4STYCZNIA 66
BIAŁY BÓRGS "SCH" BIAŁY BÓRUL. RYNEK 2
BIAŁYSTOKSKLEP "U KASI" K. ŻAKOWSKABAJECZNA 22
BIAŁYSTOKSKLEP SPOŻ. -PRZEMYSŁ. ADAM - ABC K. KACZANOWSKACHEŁMOŃSKIEGO 2
BIAŁYSTOKPRO-TRADE SP. Z O.O. - SKLEP NR 2DOBRA 12
BIAŁYSTOKPRO-TRADE SP. Z O.O. - SKLEP NR 1JARZĘBINOWA 22
BIAŁYSTOKSKLEP "U GRZESIA" MIROSŁAW CZABANPROWIANTOWA 19 LOK.2
BIAŁYSTOKSKLEP "RENATKA"TYSIĄCLECIA P.P. 52/U2
BIAŁYSTOKPH MARGO MARZANNA DUNAJ SKLEP NR 2UPALNA 84
BIELKÓWKOSPH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KOLBUDYGREGORKIEWICZA 60
BIELSKAXEL K.KAPUŚCIŃSKA,N.KAPUŚCIŃSKA SP.J.DROBIŃSKA 2
BIELSKFHU DUETSIERPECKA 8
BIELSKSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KATARZYNA KRAJEWSKAZĄGOTY 46
BIERAWAHPS BIERAWA DWORCOWA 2
BIERUŃMORGAN SP. Z O.O.CHEMIKÓW 3
BIERUŃFH "YARD" S.C. WĘGLOWA 14
BIERUŃ NOWYFH "YARD" S.C. GRANITOWA 16
BIERZWNIKDUTKOWSKA MAŁGORZATA SKLEP SPOŻYWCZYKOPERNIKA 6
BISKUPIECWIERZCHNICKI LEON PP-H-U "WIELEMIX"LUDOWA 36
BISKUPIECSKL.SPOŻ.DELIKATEC PLUSTADEUSZA KOŚCIUSZKI 1A
BISKUPÓWPHU "WAWA"BISKUPÓW 52A
BISZTYNEKA.R."M" HURT-DETAL A. MROCZEKPLAC CHOPINA 1
BLIZANÓW DRUGIWIOLETTA SOŁTYSIAK FH "OMEGA"BLIZANÓW DRUGI 45
BLIZNEBIM ŁUCJA BUGAJ, ANNA MIGAŁA S.C.BLIZNE 676A
BOBOLICE"SUPERMARKET" ARNOLD KLIMEKPLAC ZWYCIĘSTWA 4
BOBOLICEFH "LECH" LECH STĘPIEŃUL. FABRYCZNA 1A
BOBOLICEGS SCH BOBOLICEUL. MIESZKA I 8
BOBROWNIKIGS LIPNO PLAC WOLNOŚCI BOBROWNIKIPLAC WOLNOŚCI 0
BOBRÓWKOKACZMARCZYK SP. Z O.O.WESOŁA 7
BODZANÓWKRAMI SPÓŁKA Z O.O.MICKIEWICZA 13
BOJANOSKLEP "ARKADIUSZ"KWIATOWA 1
BOLESŁAW"MIKS" S.C. ZBIGNIEW CIEŚLIK, IWONA CIEŚLIKGŁÓWNA 46
BOLESŁAWIECFH MAREK MIŁEKCICHA 4C
BOLESŁAWIECKUNECKA BOGUMIŁA. SKLEP SPOŻ. -PRZEMYSŁ.KRASZOWICE 16A
BOLESŁAWIECSKLEP SPOŻ. -PRZEMYSŁ. "U ZOSI" A. KOCIOŁEKKRAŚNIK DOLNY 42
BOLESŁAWIECDAK S.C. MARIAN JABŁOŃSKI, DANUTA JABŁOŃSKASTASZICA 75
BOLESŁAWIECSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DANUTA ŻUREK, JÓZEF ŻUREKZYGMUNTA AUGUSTA 11A
BOLESZKOWICESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. Z. WAWRZYNIAKCHROBREGO 4
BOLESZYNSKLEP SPOŻ.PRZEMYSŁ.MROCZNO 46
BOLSZEWOFH ALEKSANDRA DREWASZKOLNA 56
BOLSZEWOGRZEŚ SKLEP OGÓLNOSPOŻWCZY G. PIEPERWYSZYŃSKIEGO 1
BORONÓWFIRMA PROD.- HANDL. "H I J" JOANNA MASOŃWOJSKA POLSKIEGO 1
BOROWY MŁYNSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. LUCJAN PYCH LIPINSKIJANA PAWŁA II 4
BOŻEJOWICEDANMAR MARIAN JABŁOŃSKIBOŻEJOWICE 4A
BOŻEPOLE WIELKIESKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY G. MERINGOSIEDLOWA 2
BOŻEWOP.H.U. CETRA KONRAD KRAJEWSKIPŁOCKA 47
BRACIEJOWAFH JÓZEF GLIWABRACIEJOWA 1
BRALIN PARTNER A. TOŁWIŃSKA I A. KOŁODZIEJ S.C.PRZEMYSŁAWA 2
BRANIEWOPPH LULA IRENEUSZ KASZUBSKIKOŚCIUSZKI 52-54
BRANIEWOSKLEP SPOŻYWCZY ROKSANA WIERZBICKAMIELCZARSKIEGO 2
BRENNO HKW SKRZYPCZAK SP. JAWNAPOWSTAŃCÓW WLKP. 13
BROCHÓWSŁAWEK S.K.R. PACIORKOWSCY SP.J.BROCHÓW 122
BRODNICAAL WAJDA LUCYNAMATEJKI 14
BRODNICAEM-BUD ZBIGNIEW MAJERSKISZCZUKA 0
BROKP.W."KAMAR" DĄBROWSKIEGO 11A
BROŻECDONHOF SP. Z O.O.REYMONTA 34
BRÓJCE MINI MARKET A. BOROWSKAPOZNAŃSKA 16
BRUDZEW PHU PIOTR PAKULSKITURKOWSKA 29
BRZEG"GRZEŚ" W. SZYMCZAK S.J.ZIELONA 18
BRZEŚĆ KUJAWSKI"PARTNER" SP. Z O.O. MARKET 20PL. ŁOKIETKA 18
BRZEZINY SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY MARIUSZ SZYGENDAUL.1000-LECIA 0
BRZEZINY KOLONIAFH "ANSED" ANNA SOSNATOPOLOWA 20
BRZEŹCEHPS BIERAWA GLIWICKA 41
BRZEŹNICA P.H. "IMPERIUM" DANUTA ZIAJAZIELONOGÓRSKA 16
BRZOZIESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "U ZBYSZKA" BRZOZIE 0
BRZOZÓW STARYSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. BOŻENA KRAKOWIANWSZELIWY 1A
BRZOZÓW STARY 53 AABP PAPIEROWSKI S.J.BRZOZÓW STARY 53A
BUDZISŁAW KOŚCIELNYZDZISŁAW KORZENIEWSKI H U R T - D E T A LKLECZEWSKA 8
BUK SERWUS SP.Z O.O.DR.K.WRÓBLEWSKIEGO 5
BUKOWNODELIKATESY "GABI" GABRIELA DUFFEKNOWA 1
BUKÓWPHU ZIELIŃSKI, MROZIŃSKIBUKÓW 33
BULKOWOM.KĘPKA SKLEP WIELOBRANŻ.PŁOCKA 6
BURZECSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. JAROSŁAW PYCKABURZEC 94
BYDGOSZCZP.H.U. PAWEŁ BUDZIAK BYDGOSZCZPOŁCZYŃSKA 3
BYSŁAWBOGSIA HANDEL ART.. SPOŻ. I PRZEMYSŁ.GŁÓWNA 61
BYSTRZYCA KŁODZKAPIASMAR Z, R. WIĘCŁAWEK S.J.KONOPNICKIEJ 4
BYTOMPHU DARIUSZ KOŁODZIEJSKICHORZOWSKA 18A
BYTOMBEATA KOŁODZIEJSKACHORZOWSKA 57A
BYTOMSKLEP KAROLINA MARIA SEMKÓWNOWAKOWSKIEGO 13
BYTOMTOM-MAR S.C.WYZWOLENIA 125B
BYTOŃFH "IMBIS" K. SIMIŃSKABYTOŃ 51
CEDYNIA PHU PIOTR KOBUSIAKBOLESŁAWA CHROBREGO 1
CEKCYNSKLEP MIESNO-WEDLINIARSKI I OGOLNOSPOZYWCZY A. CYBULSKI0 0
CERKWICAPHU ANETA ZAJCZYK-ZAŃCZAKSŁONECZNA 56
CEWICEFH MAGDALENA MASZOTAWITOSA 42
CHECHŁOFIRMA PROD.-HANDL.-USŁUG. R. WÓJCIKKLUCZEWSKA 1
CHEŁM ŚLĄSKIYARD POLSKA SP. Z O.O. SP.K.CHEŁMSKA 69
CHMIELNOSKLEP SPOŻYWCZY HANNA GRZENIAGRYFA POMORSKIEGO 71
CHOCEŃPARTNER MARKET 15SIKORSKIEGO 13
CHOCEŃMITARJO M. WOJTCZAKŚWIERCZEWSKIEGO 38
CHOCICZA PHU BOSY ARKADIUSZ BOSIACKIŚREMSKA 19
CHOCIWEL"ROMAR" SP.Z O.O. SP.K.ARMII KRAJOWEJ 25
CHOCZ PHU FABIAN REŚLIŃSKIRYNEK 27
CHODECZBIS J. WOŹNIAK - M. MODRZEJEWSKI PLAC KOŚCIUSZKI 21 21
CHODECZAMI KAZIMIERZ POWIETRZYŃSKIWARNEŃCZYKA 3
CHODÓWHURTPOL E. WASILEWSKA PPUH SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.CHODÓW
CHODZIEŻ PRZEDSIĘB. WIELOBRANŻOWE "MACZEK-MARKET" SP.Z O. O.ZWYCIĘSTWA 23
CHODZIEŻ W.S.E. EUGENIUSZ GAWRYCHWIOSNY LUDÓW 18
CHOROSZCZSKLEP SPOŻYWCZY SZYMON KRYSIEWICZSIENKIEWICZA 29A
CHORZELEDROPS MARKET ROBERT PRZEWODOWSKIMOSTOWA 4
CHORZÓW SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ADAM KOTLARSKI11 GO LISTOPADA 68
CHORZÓW HURT-DETAL-EKSPORT-IMPORT WOJCIECH CHYŁKAGAŁECZKI 40 LOK.5
CHORZÓW SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ADAM KOTLARSKIOPOLSKA 2 LOK. 2
CHOSZCZNOPOLMARKT SPÓŁKA ZO.O. STARGARDZKA 33
CHRÓŚCICESEMPRA S.C.KORFANTEGO 21
CHRZANÓW"J-S" SP. Z O.O.PUCHALSKIEGO 1
CHUDEK 43ASKLEP SPOŻYWCZY ALFA QUEST SP. Z O.O.CHUDEK 43A
CHWIRAMM. MATCZAK PHU ELMATCHWIRAM B/N
CIECHANÓWWPHW REUTTA 5 CIECHANÓWREUTTA 5
CIECHOCINSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DOŁKOWSKI MACIEJCIECHOCIN 155
CIEKSYNFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADAM PILIŃSKIPIŁSUDSKIEGO 51
CIESZYNOSKLEP SEZAM 2 BARBARA JANOWSKACIESZYNO 28A
CYBINKA SKLEP SPOŻYWCZY JERZY HOFMANKROŚNIEŃSKA 8A
CYKARZEWRED DRAGON OLGA WIERUSCZĘSTOCHOWSKA 82
CZARNAPPHU HERKULES J. LADADWORCOWA 1A
CZARNAFH KASIA SP.J. G.MIJAL, Ł.BUGAJKONARSKIEGO 50A
CZARNASKLEP SPOŻ.- PRZEMYSŁ. SMAKOSZ 2CZARNA 263
CZARNAFHU PAWEŁ ORLOŁJAŹWINY 71A
CZELADŹF.H.U. "MAWI" MONIKA JĘCEK-FORMADEHNELÓW 17
CZELADŻF.H.U. "MAWI" MONIKA JĘCEK-FORMAAL.NIEPODLEGŁOSCI 1A
CZEMPIŃ PHPU DOM HANDLOWY "PAJA" S.J. STRUMYKOWA 7
CZERMIN HURT-DETAL WARZYW I OWOCÓW ARTUR DEREZIŃSKICZERMIN 24
CZERNATROŚCIŃSKA EWA SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.CZERNA 44A
CZERNIKOWOPARTNER MARKET 25SŁOWACKIEGO 33
CZERSKSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. MAREK SZCZEPANKIEWICZKOŚCIUSZKI 45
CZERWIŃSKWIŚNIEWSKA EWA SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.JAGIEŁŁY 11
CZERWIŃSKBAJKOWSCY DOM HANDLOWYWŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2B
CZERWONEDELIKATESY "U JACKA" CZERWONE 17A
CZĘSTOCHOWA"DZIESIĄTKA" GRZEGORZ KIELANAL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 27
CZĘSTOCHOWAFIRMA BEATA SP. Z O.O.ALEJA ARMII KRAJOWEJ 42
CZĘSTOCHOWA"MOT-POL" SP. Z O.O.DEKABRYSTÓW 41
CZĘSTOCHOWAZBIGNIEW BYRSKI SKLEP WIELOBRANŻ.DRZYMAŁY 2
CZĘSTOCHOWAP.P.H.U. "GÓRSKI" ANDRZEJ GÓRSKIGROTA ROWECKIEGO 12
CZĘSTOCHOWACEKMAR PINDYCH S.J.HERBERTA 47150
CZĘSTOCHOWAJURA KAROLINA KRAUZE, JACEK KALINA S.C.KORKOWA 1
CZĘSTOCHOWAE-COMMERCE PARTNERS SP. Z O.O.KRAKOWSKA 61
CZĘSTOCHOWAMARKET "JASKÓŁKA" ANDRZEJ PLASKACZKRASIŃSKIEGO 6
CZĘSTOCHOWAPHU JOANNA TOMCZYKKUTRZEBY 32
CZĘSTOCHOWABOOM % TRADE PAWEŁ PURGALLIMANOWSKIEGO 51/53
CZĘSTOCHOWADELIKATESY "10" S.C. LIPOWA 46
CZĘSTOCHOWAAISZA J.T. SP. Z O.O.MSTOWSKA 105
CZĘSTOCHOWAFIRMA BEATA SP. Z O.O.ODRODZENIA 1
CZĘSTOCHOWAINTER-SIMM, GRAND, MINI DELIKATESYOGIŃSKIEGO 10
CZĘSTOCHOWAFIRMA BEATA SP. Z O.O.OKULICKIEGO 57
CZĘSTOCHOWADELIKATESY "10" S.C. ORLIK-RUCKEMANNA 24
CZĘSTOCHOWASEWENS IWONA KOŻUCHOSSOWSKIEGO 12
CZĘSTOCHOWASKLEP WIELOBRANŻ. JACEK KALINAPIASTOWSKA 128
CZĘSTOCHOWAZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY RENATA BOCIĄGASEJMOWA 26
CZĘSTOCHOWABOOM % TRADE PAWEŁ PURGALSEMPOŁOWSKIEJ 1
CZĘSTOCHOWACEKMAR PINDYCH S.J.SKRZYNECKIEGO 16/18
CZĘSTOCHOWAPHU "JOANNA" KRZYSZTOF STASIEWICZSOLSKIEGO 34/36
CZĘSTOCHOWAZAKŁAD PIEKARNICZO CUKIERNICZY ARTUR KRYK ŚW. BARBARY 82
CZĘSTOCHOWAFH "METRO" ŚW. BRATA ALBERTA 71
CZĘSTOCHOWABOOM % TRADE PAWEŁ PURGALTETMAJERA 39
CZĘSTOCHOWAFIRMA BEATA SP. Z O.O.WROCŁAWSKA 12
CZŁUCHÓWCENTRUM SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZYSOBIESKIEGO 5A
CZYŻEWPHU ESAM JERZY SIENICKIDUŻY RYNEK 21
CZYŻEWP.H.U. "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKANURSKA 9
DĄBROWA BISKUPIASKLEP WIELOBRANŻ. M. DRELISZAKWONORZE 33 33
DĄBROWA CHEŁMIŃSKAP.W.ANNA KUBAS-FAŁCZYKBYDGOSKA 50 50
DĄBROWA GÓRNICZAZBIGNIEW MĄKOSAAL. ZWYCIĘSTWA 89
DĄBROWA GÓRNICZAFH "SAVEX"ARMII KRAJOWEJ 7C
DĄBROWA GÓRNICZA"SALUT 1" SKLEP SPOŻYWCZY BEMA 8
DĄBROWA GÓRNICZAFIRMA "ROMAR"GŁOWNA 91
DĄBROWA GÓRNICZAF.H.U. JUSTYNA KRAJEWSKAGOŁONOSKA 58
DĄBROWA GÓRNICZAMARKET "M&M" S.C. HURT-DETAL ŁAZY BŁĘDOWSKIE 12
DĄBROWA GÓRNICZA"DOREX" S.J. PIOTR CHABZDATOPOLOWA 50A/1
DĄBROWA ZIELONASKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY I ART. PRZEMYSŁOWE R. GÓRSKAPL. KOŚCIUSZKI 39
DĄBROWICESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ."AGA"SIENKIEWICZA 36
DĄBRÓWKAK. TURAJ PHU "KAMA"PRÓSZKOWSKA 3
DĄBRÓWNOABC PLUS KORONA ZOFIAKOŚCIUSZKI 10
DESZCZNOPHU MONIKA DOMŻAŁ PIOTR DOMŻAŁ S.C.MASZEWSKA 2
DĘBICAPHU "MINI MARKET"FABRYCZNA 1
DĘBICASKLEP KALINKA M. KOZIARAKRAKOWSKA 75
DĘBICAPHU MINI MARKET PANA TADEUSZA 12
DĘBICAFH JÓZEF GLIWAKRAKOWSKA 34
DĘBICASKLEP KALINKA M. KOZIARAOFIAR KATYNIA 4
DĘBICABIBI ANITA KOZIARAŚWIĘTOSŁAWA 238
DĘBNICA KASZUBSKADAGLEZJA 1 ANNA KOWALSKAKS. ANTONIEGO KANI 29A
DĘBOŁĘKAFUGAZI P. OLESIŃSKIDĘBOŁĘKA 34
DOBIEGNIEWPPUH BOLMEX S.C.WYSZYŃSKIEGO 1
DOBINOPHU "ŁUCJA" Ł. KACZMAREKDOBINO 1
DOBRA ZAKŁAD MIĘSNY "SMOLIŃSKI" Z. SMOLIŃSKI I WSPÓLNICY SP. JAWNAPL.WOJSKA POLSKIEGO 27
DOBRA SZCZECIŃSKAPHU IMPULS B. GOMUŁKA SKLEP SPOŻYWCZY "ALF"SZCZECIŃSKA 18
DOBRA SZCZECIŃSKASMART BONI SP.Z O.O. W. KAZIMIERCZAKWIKLINOWA 3
DOBREANGAMA-ENERGY SP. Z O.O.RADZIEJOWSKA 7
DOBRE MIASTOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "MAJA" PAWEŁ MAJEWSKIGRUDZIĄDZKA 7A
DOBRE MIASTOF.H.U "BALBINKA" ROBERT GZIKŁUŻYCKA 32A
DOBRE MIASTOF.H.U "BALBINKA" ROBERT GZIKŁUŻYCKA 55A
DOBRZANYZOFIA DZIWIŃSKA "EL-DIS" S.C.MICKIEWICZA 22
DOBRZANYDIS WOJCIECH DZIWIŃSKISTASZICA 30/48 LOK.6
DOBRZEJEWICEROMA MAZEK SP. J.DOBRZEJEWICE 62C 62C
DOBRZEŃ WIELKIHANI SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWAREYMONTA 13
DOBRZYNIEWO DUŻEMULTI ART T. ZAWADZKIBIAŁOSTOCKA 12
DOBRZYŃ NAD WISŁĄASTERIA HOLDING SP. Z O.O.STODÓLNA 16
DOLISTOWO NOWE"PEGAZ" SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. M. ŁUSZCZDOLISTOWO NOWE 73
DONABORÓWSKLEP SPOŻYWCZY ARKADIUSZ I FLORIAN RZEPKADONABORÓW 13
DOPIEWO P.H.U. SAMOLCZYK S.C. POZNAŃSKA 13
DRAWNOBAJAN JAN MATEUSZCZYKCHOSZCZEŃSKA 22
DRAWNOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "DELIKATESY" Z. MAJEWSKIKOLEJOWA 25A
DRĄŻDŻEWOSKLEP WIELOBRANŻ. JAN SZULCDRĄŻDŻEWO 69
DREZDENKOFH "KONSUMENT"KOŚCIUSZKI 42 C
DREZDENKOFH "KONSUMENT"MICKIEWICZA BEZ NUMERU
DROBINKEMOR SKLEP WIELOBRANŻ.SIERPECKA 15
DROGOSZEWO"DELIKATESY" ELŻBIETA MARIA PAWELCZYKSZKOLNA 2
DUBIECKODE PM SP. Z O.O.PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE 17A
DUSZNIKI-ZDRÓJDELIKATESY P&J S.C. PIOTR SATŁAWA I JACEK DZIUŁKASUDECKA 7
DYGOWOFHU A.B.LESZKIEWICZ S.C.KOLEJOWA 2
DYNÓWGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŁUBNO 304
DYNÓWGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 4
DZIAŁYŃWOLMAR MARCIN WOLDANDZIAŁYŃ 59A
DZIERGOWICEHPS BIERAWA DWORCOWA 5
DZIERZGOŃDAWID PRAJWOWSKI FIRMA "DAKOR"ODRODZENIA 8
DZIERZGOŃDAWID PRAJWOWSKI FIRMA "DAKOR"ZAWADZKIEGO 5
DZIERŻÓWEUGENIUSZ GRZELAK SKLEP SPOŻYWCZYDZIERŻÓW K/ DESZCZNA 21
DŹWIERZUTYSKLEP MAZUREK EXPRESS SAWICKA SP. J.NIEPODLEGŁOŚCI 1
DŹWIERZUTYSKLEP MAZUREK EXPRESS SAWICKA SP. J.PASYMSKA 3
ELBLĄGKONKURENCJA JÓZEF SZYMCZUKPŁK. DĄBKA 65
FABIANKIPARTNER MARKET 08 SZPETAL GÓRNY, WŁOCŁAWSKA 44
FIJEWOP.P.H. "BOCHENEK" JAN JAKUBOWSKIFIJEWO 61A
GĄSOCINKRZEMIŃSKA BEATA SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZYSTRAŻACKA 19
GDAŃSKGRZEGORZ KWASIBORSKIADAMA MICKIEWICZA 37/39
GDAŃSKGRZEGORZ KWASIBORSKIAL. GRUNWALDZKA 24
GDAŃSKSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKACIESZYŃSKIEGO 38/4
GDAŃSKFH "MERCURY" JABŁONIOWA 21/8
GDAŃSKSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAKARTUSKA 149
GDAŃSKSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAPIASKOWA 8
GDAŃSKS. WIŚNIAK "ASTRA"PIOTRA NORBLINA 23
GDAŃSKHURT. ART. SPOŻ. "KOYDO" K. OJDOWSKI - DELIKATESYSIENNICKA 26
GDAŃSKPH POD WIERZBAMI M. RYPIŃSKASZYPRÓW 1
GDYNIALIMARKO MIKULSKI S.J.KOPERNIKA 15A
GĘBICE VIKPOL PAULINA BONKKASZTANOWA 19
GIDLEPPHU "ORION" ADAM KRÓLIKPŁAWNO, PLAC WOLNOŚCI 6
GIZAŁKI LIVIA S.C. KALISKA 19
GLINOJECKAZ WERNICKI ZBIGNIEWTARGOWA 3
GŁOGÓWEKSKLEP SPOŻYWCZY MARIUSZ FERCRYNEK 13
GŁUBCZYCEF.H. DAGMARA TOMCZAKFABRYCZNA 7
GŁUBCZYCEP.H. ROBERT MELNAROWICZMONIUSZKI 25
GŁUBCZYCEP.H. STANISŁAW MELNAROWICZOS.KONSTYTUCJI 50A
GŁUCHOŁAZYOSKAR SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY J. ŁUKASZCZYKAL.JANA PAWŁA II 18
GM. MSTÓW, MOKRZESZNOWA GILDIA SP. Z O.O.CZĘSTOCHOWSKA 7
GNIEWINOLIMARKO MIKULSKI S.J.OSIEDLE KASZUBSKIE 20/1
GNIEWINOLIMARKO MIKULSKI S.J.POMORSKA 4/2
GNIEWKOWOŁUKOJĆ WIESŁAW SKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ.DWORCOWA 4 4
GNIEWKOWOSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. GRAŻYNA TORBALIPIE 13A 13A
GNIEWKOWOR-S WIERZCHOSŁAWIERZCHOSŁAWICE 21
GNIEWKÓWIECF.H.RING GNIEWKGNIEWKÓWIEC 0
GNIEWKÓWIECF.H RING LISZKOLISZKOWO 0
GNIEŻDZEWOF.H.U. MIROSŁAW ZAGÓRSKIPUCKA 10
GNOJNICAFIRMA HANDOWA "KASIA" G. MIJAŁ, Ł. BUGAJ S.J.GNOJNICA B/Z
GODKOWOPHU BOŻENA WIERZBICKAGODKOWO 13
GODZIESZE MAŁEWACO S.C.KALISKA 12
GOLCZEWOBOŻENA DUDA SKLEP SPOŻYWCZYPAPIEŻA JANA PAWA II 8
GOLENICEANTOM TOMASZ ANTCZAKGOLENICE 124
GOLENICEANTOM TOMASZ ANTCZAKGOLENICE 32 A
GOLENIÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. FILIPOWICZ PIOTRMATEJKI 1
GOLENIÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. FILIPOWICZ PIOTRKONSTYTUCJI 3 MAJA 14
GOLESZYNSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.NIEPODLEGŁOŚCI 14
GOŁOTCZYZNANIESŁUCHOWSKI R. SKLEP ROLNO SPOŻYWCZYCIECHANOWSKA 11
GOŁUCHÓW „MINI MARKET" MARZENA BASZYŃSKASŁONECZNA 1
GORKIFH LEWICKI D. LEWICKIGÓRKI 85A
GORZÓW WLKP.PHU MONIKA DOMŻAŁCHROBREGO 20-20A
GORZÓW WLKP.PIOTR DOMŻAŁ PUH "DOBRE"FABRYCZNA 53
GORZÓW WLKP.MONA M. GORDZIEJEWSKAJULIANA TUWIMA 12 AB
GORZÓW WLKP.MONA M. GORDZIEJEWSKAKOSTRZYŃSKA 57 A
GORZÓW WLKP.PHU SŁONECZKO S.C.SŁONECZNA 3
GORZÓW WLKP.MONA M. GORDZIEJEWSKAWARSZAWSKA 225
GOSŁAWICE SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KUZNOWICZ ROMANMUZEALNA 7
GOSTOMIAPHU MAJER H., MAJER C., TURAJ K. S.C.GOSTOMIA 17A
GOSTYNINKALWASIŃSKI S. SKLEP SPOŻYWCZYBIERZEWICKA 15
GOSTYNINMAJEWSKI S. MINI MARKETBOLESŁAWA PRUSA 11
GOSTYNINDUBIMEX ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA SP.J. FLORIAŃSKA 16
GOSTYŃ FH "MAST" GÓRNA 21
GOSTYŃ WASKOR HURT DETAL SP.J. PIONIERSKA 31
GOSTYŃ WASKOR HURT DETAL SP.J. SPOKOJNA 24
GOSTYŃ MICHAŁ ŻOŁĄDEK PPHU OLMAX POLSKAPOWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31
GOSTYŃ WASKOR HURT DETAL SP.J. WŁ. ŁOKIETKA 44
GOŚCICINOHANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMINADRZECZNA 2A
GOŚCIĘCINPHU MALECKOZIELSKA 13
GOŚCISZÓWMD S.C. M. JABŁOŃSKI, D. JABŁOŃSKAGOŚCISZÓW 146
GOŚWINOWICEP.H.U. "KAMIL" KONONOWICZ KATARZYNANYSKA 8
GOWIDLINOPHU "KASIA" K. KORDAKARTUSKA 34
GOZDOWOPARTNER MARKET16PŁOCKA 12
GOZDOWOFHU DUETPŁOCKA 26
GÓJSKPHU AGNIESZKA KALINOWSKALIPNOWSKA 4
GÓROWO IŁAWECKIEP.P.-H.-U. "MALUCHNIK" PLAC RATUSZOWY 13/1
GÓRZNOJANIR JAN ARANOWSKIRYNEK 23
GÓRZYCAAWAL ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY S.C.OS. KWIATOWE 10
GÓRZYN HANDEL ART. SPOŻ.-PRZEMYSŁ.MI KANIOWSKA E.GÓRZYN 185B
GRABINYBIBI ANITA KOZIARAGRABINY 63B
GRABOWNICA STARZEŃSKALEDI SP. Z O.O.GRABOWNICA STARZEŃSKA 592
GRALEWOBALCERZAK DANUTA SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.GRALEWO 0
GRODZIEC MACIEJ KWIRYNG SKLEP "MARKENS"GŁÓWNA 13
GRODZIEC FH MACIEJ I TOMASZ KWIRYNG S.C.WIEJSKA 27
GROMIEC GM. LIBIĄŻJÓZEFA MUCHA FH NIKOS KOLONIA 2
GRUDYNIA WIELKAMŁYN-POLKOZIELSKA 54
GRUDZIĄDZFH "KULER" SP.J.UL. WARYŃSKIEGO 92 92
GRYFINOAS N. DĄBROWSKA,M. PIEC S.J.PIASTÓW 14A
HARTAGS "SCH"HARTA 145
HERMANOWICESKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. JERZY SIUTAHERMANOWICE 35A
HRUSZNIEW-KOLONIAPPHU DUET DANIEL WASZCZUKHRUSZNIEW-KOLONIA 23
HUSZLEWSKLEP SPOŻYWCZY "ARIEL" E. NINA HODUNHUSZLEW 76A
IŁAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"1 MAJA 24B
IŁÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. HURT-DETAL A. PAPIEROWSKIRYNEK STAROMIEJSKI 21
INOWROCŁAWRING DWA INOWROKRZYMIŃSKIEGO 16
INOWROCŁAWP.H.U. "JAŚ" ŚWITEK ANDRZEJMARULEWSKA 7 7
INOWROCŁAWP.H.U."JAŚ"ŚWITEK ANDRZEJŚWIĘTEGO DUCHA 29 29
IŃSKOPOLMARKT SPÓŁKA ZO.O.BOHATERÓW WARSZAWY 33
IZBICKOMARTYNAPOLNA 18
JABŁONKASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DIANA MYĆKAJABŁONKA 171
JABŁONOWO POMORSKIEPHU "DAWID"JOLANTA MOŁOŃGŁÓWNA 5 5
JABŁOŃ KOŚŒCIELNAPHU MOCZYDŁOWSCY M. MOCZYDŁOWSKAKOLEJOWA 12A
JAKSICEF.H.RING JAKSICDWORCOWA 17
JANCZEWOPHU JELONEK E. MATUSZEWSKAJANCZEWO 15
JANOWIEC KOŚCIELNYGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"JANOWIEC KOŚCIELNY 64
JANOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"PLAC KOŚCIUSZKI 35
JANÓWCENTRUM HIPOKRATES SP. Z O.O.PARKOWA 9A
JANÓWMARKET "GÓRSKI" JANINA KISZKOŻARECKA 34
JANTARFH JAKUB SZŁAPKAMORSKA 4
JARACZEWO FHU KASIA KATARZYNA GLINKOWSKAKOLEJOWA 18
JAROSŁAWLEDI SP. Z O.O.GARBARZE 4
JASTARNIASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "U GROSZKA" S.C. MICKIEWICZA 122
JASTROWIE4D PROJEKT ROBERT KOZŁOWSKIUL. KIENIEWICZA 5
JASTRZĘBIA GÓRASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ANNA POTRYKUSTUPADŁY, UL PUCKA 29A
JAŚWIŁYMINIMARKET M. KAWAŁKOJAŚWIŁY 17A
JAWORPHU "DUDKI" W. DUDKOWSKAJASNA 3
JAWORVATRAX SP. Z O.O.STAROJAWORSKA 110
JAWORZNO"CEZAN 2" CEZARY ZIELIŃSKIAL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 72
JAWORZNOP.H.U "ALFA" WARZECHA WALDEMARCIĘŻKOWICKA 64
JAWORZNOP.H.U. "JADAN" DANIEL JAMRÓZGAGARINA 9A
JAWORZNO"CEZAN" A. ZIELIŃSKA, C. ZIELIŃSKI S.J.GRANITOWA 5
JAWORZNOP.H.U. "JADAN" DANIEL JAMRÓZGWARDZISTÓW 28
JAWORZNOPHU VENUS PRRZYBYLSCY S.J.JAWORZNO 71A
JAWORZNO"CEZAN 3" ANNA ZIELIŃSKAOLSZEWSKIEGO 2A
JAWORZNO"J-S" SP. Z O.O.PADEREWSKIEGO 8A
JAWORZNO"J-S" SP. Z O.O.STAROWIEJSKA 17
JAWORZNO"NOMIR" MAREK NOWAKOWSKISUCHARSKIEGO 11
JAWORZYNA ŚLĄSKALEDI SP. Z O.O.JANA PAWŁA II 3
JEDNOROŻECSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. JANUSZ GŁĄBOWSKIPOLNA 1
JEDWABNOS.C. KRAM B.WYRZYKOWSKA-BUK, W. NIDERAUS1 MAJA 67A
JELCZ-LASKOWICE"GRZEŚ" W. SZYMCZAK S.J.HIRSZWELDA 10A
JELENIA GÓRAWIELOBRANŻ. PAWILON HANDLOWY DAWID WAŻNYDZIWISZÓW 48
KACZORY PIECHOCKI B. PRZEDSIĘB. HANDLOWEDZIEMBOWSKA 17A
KADZIDŁOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ALFA QUEST A. KOZŁOWSKAKOŒCIUSZKI 8
KALETYSKLEP SPOŻYWCZY DELIKATESY JACEK OLEK1GO MAJA 5G
KALISKAPHU MARIA LANGOWSKADŁUGA 28
KALISZ DUET S.C.ŁÓDZKA 184A
KALISZ FHU ISMAR MACIEJ TYLCZYŃSKIRAJSKOWSKA 16
KALISZ POMORSKISTOP MARKET D. LEWANDOWSKA, K. BŁĄD S.J.WOLNOŚCI 37/1-2
KAŁKÓWPHU "WAWA"KAŁKÓW 71A
KAMIENICA POLSKAF.H. SELLTER SEBASTIAN ŚCIEBIORMARII KONOPNICKIEJ 215A
KAMIENNIKPHU "SZABAT" SP. Z O.O.KOŚCIUSZKI 12
KAMIEŃ POMORSKIJANKOWSKI RYSZARD SKLEP SPOŻYWCZYSTRZELECKA 12F
KAMIEŃ POMORSKIPHU MON-MAR MONIKA ZIELIŃSKASZCZECIŃSKA 12
KAMIEŃ POMORSKIKARINA HERNAT PHUWRZOSOWO 24
KARLINOPHU ABL DAMIAN LESZKIEWICZSZYMANOWSKIEGO 2
KARMINEK MIROSŁAWA SZYMCZAKKARMIN 20
KARNICEMAŚLIJ IRENA SKLEP SPOŻYWCZYNADMORSKA 3
KARNIOWICE, PSARYSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. LUCYNA DUDAOSTRA GÓRA 18
KARSIBÓRSYLWIA SZCZEPANIAK SKLEP WIELOBRANŻ.KARSIBÓR 21
KARSIBÓRFUGAZI P. OLESIŃSKIKARSIBÓR 63A
KARSINGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"DŁUGA 141
KARTUZYNORD-2 ANDRZEJ CYSZKAPARKOWA 3
KATOWICEEWIKO S.C. BEATA KOŃ, EWELINA KOŃ, S. KOŃAL.WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 88A
KATOWICESKLEP WIELOBRANŻ. S.C.MIKOŁOWSKA 40
KATOWICEABC KNABEL S.J.MOŚCICKIEGO 6
KATOWICEDELIKATESY "POD ZEGAREM" S.C.PL. JANA KASPROWICZA 4 LOK. 2U
KATOWICEHORYZONTY SP. Z O.O.POWSTAŃCÓW 19
KATOWICESKLEP WIELOBRANŻ. K. GOJ, B. SUCHANEK S.C. SAMSONOWICZA 25
KAWĘCZYN LAMENT URSZULA - PHUKAWĘCZYN - DZIAŁKI 0
KAZIMIERZ BISKUPIF.H.U. „MAJA” SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. „MAJA”GOLIŃSKA 10
KAŹMIERZ SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY - BARBARA HAŁASZKIEWICZNOWOWIEJSKA 36
KĘBŁOWOF.H.U. "ADMOR" ADAM ORNALPERŁOWA 2
KĘDZIERZYN-KOŹLEALMAR SP. Z O.O.PONIATOWSKIEGO 9
KĘPNOMARO S.C. MAREK SKĄPSKI, ALEKSADRA SOGASŁONECZNA 15
KĘTRZYNSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. S. KOWALSKIKRÓLOWEJ JADWIGI 11A
KIEŁCZYGŁÓWFH "MARCZAK"1000LECIA 16
KIKÓŁPARTNER MARKET 04TORUŃSKA 14A
KLECZEW SKLEP SPOŻYWCZY SZYMON MŁODZIŃSKIOKRZEI 1
KLESZCZEWO KOŚCIERSKIESKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. KATARZYNA BELICKAKLESZCZEWO KOŚCIERSKIE 48B
KLESZCZÓWPHU "BSK" S.C. BEATA KOŃ, S. KOŃGŁÓWNA 73
KLUCZBORKMPM MONIKA MAZURBRONIEWSKIEGO 12
KLUCZBORKHDT- POLSKA SP. Z O.O.GRUNWALDZKA 26
KŁOBUCKSKLEP "U JÓZEFA" ANNA KREJORZESZKOWEJ 5
KŁOBUCKMARKETM CZESŁAW WRÓŻRÓŻANA 7
KŁODZKODELIKATESY P&J S.C. PIOTR SATŁAWA I JACEK DZIUŁKATETMAJERA 4A
KŁOMNICECEKMAR PINDYCH S.J.CZĘSTOCHOWSKA 102A
KŁOMNICESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DARIUSZ KĘPKARZEKI WIELKIE, GŁÓWNA 25
KOBYLANKAS. CHAJOWSKI PROVIMIXSZKOLNA 5A
KOBYLIN M. KWIECIŃSKI PHURYNEK 7
KOLBUDYSPH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KOLBUDY - PAWILON NR 1DWORCOWA 1
KOŁAKI KOŚCIELNESKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. "SAM" G. KOTOWSKAWYSZYŃSKIEGO 18
KOŁKISPRZEDAŻ ART. SPOZ-PRZEM I WARZYW R. NYKIELKOŁKI 33A
KOŁOBRZEGSUKCES MILENIUM S.J. 6 DYWIZJI PIECHOTY 27
KOŁOBRZEGPHU "DELIKATESY" W. STANUL, I. STANUL SP.J.BEMA 5
KOMORNIKIPHU MAJERKOŚCIELNA 20
KONIN ROBTOM SP. Z O.O.AL..1-GO MAJA 15
KONIN BIS RYSTEF SP. Z O.O.JANA PAWŁA II 79D
KONIN PHU "BIS RYSTEF" RYSZARD NAWORSKISZELIGOWSKIEGO 1
KONOPISKASKLEP WIELOBRANŻ. "GAMEX" A. ŚCIEBIORCZĘSTOCHOWSKA 9
KONOPISKASKLEP WIELOBRANŻ. "GAMEX" A. ŚCIEBIOROPOLSKA 1
KONOPISKAPHU BARBARA ZIELIŃSKARĘKSZOWICE 198
KONOPNICAFH "MARCZAK"SZKOLNA 9A
KOPANICA PHU AMADIKSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 45
KORFANTÓWLEDI SP. Z O.O.KOŚCIUSZKI 2
KORONOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"NOWY DWÓR 10
KORONOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SAMOCIĄŻEK 0
KORONOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"STOPKA 22
KORONOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SZOSA KOTOMIERSKA 46
KORSZEHANDEL ART.SPOŻ.-PRZEMYSŁ.MI, M. KOJROWOJSKA POLSKIEGO 6
KORZENIÓWPPHU HERKULES J. LADAKORZENIÓW 72
KOSTRZYN N/ODRĄREJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU OS.DRZEWICE MOKOŁAJA REJA 44
KOSTRZYN N/ODRĄSKLEP SPOŻ-PRZEM "SIÓDEMKA" S.C.OSIEDLE LEŚNE 5/3
KOSTRZYN N/ODRĄREJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU PIASTOWSKA 1
KOSZALINPHU ADRIAN WRONAUL. BUDOWNICZYCH 4
KOSZALIN"ADMIRAŁ" MIELNO SKLEP "MIX"UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53A
KOSZĘCINJJD S.C. JOANNA JACEK DOMINIK OLEKWIOSENNA 8
KOŚCIAN MAKU R. OLEJNIK, M. OLEJNIK S.J.SURZYŃSKIEGO 40
KOŚCIELNA WIEŚSPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z. BIELAKŚW.WAWRZYŃCA 32
KOŚCIERZYNADOM HANDLOWY "REMUS" S.C. GDAŃSKA 5
KOTLIN P.H.U. MARIUSZ BASZYŃSKIDWORCOWA 1
KOTOWICE P.H. "IMPERIUM" DANUTA ZIAJAZIELONOGÓRSKA 14
KOTUŃ"LIDER MARKET" SYLWESTER DRABAREKSIEDLECKA 60
KOWALPARTNER MARKET 09MATEJKI 13
KOWALE PAŃSKIESKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. LAMENT ZBIGNIEWKOWALE PAŃSKIE 53
KOWALEW Z.P.H.U. KRZYSZTOF CICHOŃCHROBREGO 32
KOWALEWO POM.F.H.U. "WITO" 23 STYCZNIA 11
KOWALEWO POM.PRZEDSIĘB. WIELOBRANŻOWE "ELMID" M. MIDURAWIELKIE RYCHNOWO 42
KOZŁOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"NIDZICKA 35
KOZŁOWOPH "GROSIK" RADOSŁAW SOBOTKAPÓLKO 4
KOŹMINEK F.H. "DELTA BIS" S. C. J. KOZANECKA, B. KOZANECKINAKWASIŃSKA 34
KÓRNICAPHU MAJERGŁÓWNA 1
KRAJENKASKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "ROKFOR"BYDGOSKA 29
KRASIEJÓWSKLEPY KĘS S.C.SPÓRACKA 17
KRASNE"KARIZA" A. TYCZYŃSKAZIELONA 39
KRASNOSIELCSKLEP WIELOBRANŻ. WIESŁAWA SZCZEŚNIAKAMELIN 8
KRASNOSIELCSKLEP WIELOBRANŻ. USŁUGI TRANSPORTOWE T. KRYSZKNOWY SIELC 26A
KRASNOSIELCMARKET ABC A. KRZYŻEWSKARYNEK 7
KRASZEWICE PHU MAREK IDZIKOWSKIGŁUSZYŃSKA 1
KROCZYCESTACJA BENZYNOWA PHU „ZENIT” S.C.KOŚCIUSZKI 2
KROKOWASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ANDRZEJ PIPKAMINKOWICE, UL. DŁUGA 1
KROŚNIEWICEWOLSKI HENRYK FH WOLSKIKOŚCIUSZKI 6
KROŚNIEWICESKLEP-IWONA SOBCZAKTARGOWA 4
KROTOSZYN SKLEP WIELOBRANŻ. "JAMBO" B. CHMIELEWSKAGRUDZIELSKIEGO 45B
KROTOSZYN SKLEP WIELOBRANZOWY "PALOMA" E. MUSZALSKAOSTROWSKA 155
KROTOSZYN K.MACIEJASZEK SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "SŁOWIK"SŁOWIAŃSKA 54
KRUSZYNASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "KLAUDEK" A. WYSMOŁEKBOGUSŁAWICE UL. KRUSZYŃSKA 25
KRYNKISKLEP SPOŻ. -PRZEMYSŁ. "SAM"PLAC JAGIELLOŃSKI 6
KRZESK - KRÓLOWA NIWAPARTNER MARKET H. PASZKOWSKAKRZESK - KRÓLOWA NIWA 278
KRZESZOWLIPKO PIOTRRYNEK 15
KRZESZYCESAMOOBSŁUGOWY SKLEP "POD DĘBEM"GORZOWSKA 2
KRZYMÓW PRZEDSIĘB. WIELOBRANŻOWE "BRYL-LAND"GŁÓWNA 7
KRZYNOWŁOGA MAŁASKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. W. PSZCZÓŁKOWSKIPRZASNYSKA 3
KRZYŻ WIELKOPOLSKIP.H. "ZBYSZKO" Z. BINKOWSKIWOJSKA POLSKIEGO 100
KUJAWYCENTRUM HANDLOWE MAJER S.C.PRUDNICKA 64
KUNY PHU WALDEMAR ROSIAKKUNY 124
KUPP.H.U. SEBANRYNEK 18
KURYLÓWKAPHU "PLUS MARKET" B. WILKOSKURYŁÓWKA 446
KUTNOMALWINA FH SKLEP SPOŻYWCZYBARLICKIEGO 9
KUTNOZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY OZDOWSCY S.J.BATOREGO 13
KUTNOAGA A. KONIAREK SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.KRASIŃSKIEGO 22
KUTNOZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY OZDOWSCY S.J.ŁĄKOSZYŃSKA 68
KUTNOZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY OZDOWSCY S.J.ŁĘCZYCKA 10A
KUTNOCIESIELSKA MAŁGORZATA SKLEP SPOŻYWCZYŁOKIETKA 15 I 9
KUTNOZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY OZDOWSCY S.J.MARII SKŁODOWSKIEJ CURI 9
KUTNOCIESIELSKI DARIUSZ SKLEP SPOŻYWCZYPODRZECZNA 38
KUTNOFH MALWINA BEATA SZCZEPAŃSKASOWIŃSKIEGO 5
KUTNOMALWINA FH SKLEP SPOŻYWCZYUL.SADOWA 2
LATOSZYNSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "KUBUŚ" G. MIJALLATOSZYN 27B
LĄDEK-ZDRÓJLEDI SP. Z O.O.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
LEGBĄDWOLIŃSCY PPHU MARIAN WOLIŃSKI KS. STANISŁAWA CHUDZIŃSKIEGO 5A
LEGNICANOWANEX SP. Z O.O.DROHOBYCKA 2
LEGNICANOWANEX SP. Z O.O.IZERSKA 36/8
LEGNICAJ.H. PYRKOSZ S.C.PRZYBOSIA 5
LEKOWOPHU DOROTA RAKOWSKALEKOWO 25
LELICEDARIUSZ KACZMARCZYKPŁOCKA 6
LENARTOWICE SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.-GIL WIESŁAWALENARTOWICE 28A
LESZNO SKLEPY SPOŻYWCZE S.C. B. GWIAZDA, S. GWIAZDAŁUŻYCKA - PAWILON 0
LESZNO PHU S. GWIAZDARYNEK ZABOROWSKI 40
LESZNO BEATA GWIAZDA SKLEP SPOŻ.-MONOPOLOWYŚWIĘCIECHOWSKA 18
LESZNO SKLEPY SPOŻYWCZE S.C. B. GWIAZDA, S. GWIAZDAWĘGIERSKA 15
LESZNO GÓRNEKALA S.C. K. FABISIEWICZ,A. FABISIEWICZBOLESŁAWIECKA 18A
LEŚNIEWOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ELŻBIETA MICHALSKAKOŚCIELNA 4
LEWKÓW BONUS 1 - GIERZ S.J.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
LEŹNICA WIELKACOFFE-TECH ANNA KAŹMIERCZAK - SKLEP ATOM ATKOSIEDLE 23
LĘDZINYSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. T. MUSIAŁHOŁDUNOWSKA 72A
LĘDZINYALMAR SP. Z O.O.OZIMSKA 1
LGOTA WIELKAFH "ANIA" PAWEŁ KĘSOŃKRZYWANICE 49
LGOTA WIELKAFH "MARCZAK"RADOMSZCZAŃSKA 125
LGOTA WIELKAFH "MARCZAK"RADOMSZCZAŃSKA 54
LIDZBARK WARMIŃSKIFIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "GRIS" KOPERNIKA 5
LIDZBARK WARMIŃSKIP.P.H.U JACEK MADZELANASTRONOMÓW 21
LIDZBARK WARMIŃSKIP.P.H.U JACEK MADZELANASTRONOMÓW 29
LIDZBARK WARMIŃSKIS.C. DUETLEGIONÓW 2H
LIGOTA WIELKAEWELINA WARMUZ SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.LIGOTA WIELKA 26A
LINIAPHU "KASIA" K. KORDADŁUGA 12
LIPIANYHURT. ART. SPOŻ. I ŚRODKÓW DO PROD. ROLNEJ "MAJA" S.J.SIENKIEWICZA 5
LIPIEMARKOSS ROBERT KOSIŃSKICZĘSTOCHOWSKA 24
LIPIEDHUT "MINI - MARKET" TOMASZ KRASIŃSKILINDÓW 5B
LIPNOPARTNER MARKET 103-GO MAJA 12
LIPNOPARTNER MARKET 01 KOŚCIUSZKI 10
LIPNO"PARTNER" SP. Z O.O. MARKET 21ŁOCHOCIN 80B
LIPNOPARTNER MARKET 05OKRZEI 7
LIPNOPARTNER MARKET 02 OŚ. ARMII KRAJOWEJ 6A
LIPNOPARTNER MARKET 03 SIERAKOWSKIEGO 22
LIPOWIEC KOŚCIELNYP.H.U. EXTRA DOM D. MAĆKIEWICZLIPOWEIC KOŚCIELNY 30
LISKÓW F.H. "ANNA" S.C. A. HAŁADYN, B. KOZANECKIWACŁAWA BLIZIŃSKIEGO 91B
LISÓWORLAND SP. Z O.O.BUDOWLANYCH 7
LNIANOSKLEP WIELOBRANŻ. KLEKS I. SOBIECHOWSKAWYZWOLENIA 7E 7E
LUBASZ PHU ŁUSIEWICZ MICHAŁ MARKET LUBASZB.CHROBREGO 7B
LUBAWASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. MÓWIŃSKI JACEKMORTĘGI 42C
LUBAWAMAX S.C. K. ZDOBYLAK, Z. ŁOWINSTANISŁAWA WOLSKIEGO 6/38
LUBAWASKLEP WIELOBRANZOWY J. DEMBOWSKIWARSZAWSKA 13
LUBIĄŻSKLEP U WIELGOSZA KRZYSZTOF WIELGOSZFRYDERYKA CHOPINA 1A
LUBIENIAPIOTR JAGIEŁAPOPIELOWSKA 2
LUBIENIÓWSPRZEDAŻ ART. SPOZ-PRZEM I WARZYW R. NYKIELLUBIENIÓW 6
LUBINVATRAX SP. Z O.O.MIKOŁAJA KOPERNIKA 17
LUBLEWO GDAŃSKIESPH "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"WYBICKIEGO 39A
LUBLINIECFIRMA PROD.-USŁUG.-HANDL. B. KULIGSADÓW, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 81
LUBNOKRZYSZTOF KLONOWICZ SKLEP SPOŻYWCZYAKACJOWA 5
LUBNOU EDYTY TWARDOWSKA EDYTALUBNO 13
LUBOJNAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MYKANOWIECZĘSTOCHOWSKA 29
LUBOMINOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DANUTA JURKIEWICZKOPERNIKA 14
LUBOŃ P.H.MARIUSZ SROKOWSKIPOLNA 42
LUBOSZ ŁUKASZ MARKIEWICZ SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.WĄSKA 1
LUBRANIECPPHU "ELA" ELŻBIETA WYSOCKAMICKIEWICZA 23 23
LUBSKO P.H.U. "WÓJCICKI" SP.J.POZNAŃSKA 2
LUCHOWOGS ROLNIKLUCHOWO 0
LUZINOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. W. SŁOWIROBAKOWO, UL. ŚW. JANA 46
LWÓWEK POMELO KARINA GASZYŃSKA-STENCELRYNEK 4
ŁADZICEFH "ANIA" PAWEŁ KĘSOŃRADZIECHOWICE II
ŁAMBINOWICESKLEP MAXIM LEWIATAN MARKET EDYTA MISZOBOZOWA 20A
ŁANIĘTADRAPIŃSKI LESZEK SKLEP WIELOBRANŻ.ŁANIĘTA 10A/1
ŁAPYSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. "AB" ANDRZEJ BUDZISZDŁUGA 70
ŁAZ P.H.U. MO-DAR MONIKA MIŃSKAŁAZ 12
ŁAZYMARKET "WERDA" S.C. HURT-DETALSPÓŁDZIELCZA 5
ŁĄCZNIKEWA MUKOID EURO-MARKETWALENTEGO 52
ŁĄGSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. S. SZCZEPANKIEWICZDŁUGA 31
ŁEBAD. S. KOCHANOWSCY S.J.WYSOCKIEGO 11
ŁEBCZP.H. AKMAK S.C. MIEROSZYNO, PUCKA 11
ŁEBCZSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. IRENEUSZ TOCKESTRZELNO, UL. KASZTANOWA 5
ŁEBCZP.H. AKMAK S.C. TOPOLOWA 2
ŁĘG PROBOSTWOF.H. DUET S.C. ŁĘG PROBOSTWO 28
ŁĘGAJNYMARKET ŁĘGAJNY ANNA MICHALSKALIPOWA 15
ŁĘGIFH "MARIOLA"ŁĘGI 33/1
ŁĘKA OPATOWSKAPHU-ZOFIA KUCHARSKASZKOLNA 6
ŁĘŻCEK. TURAJ PHU "KAMA"NOWA 13
ŁOBODNOMARKOS S.C.SIENKIEWICZA 11
ŁOBŻENICAGS "ROLNIK"1-GO MAJA 7 7
ŁOJKIDELIKATESY "DE-LUX" ZBIGNIEW PUDŁODŁUGA 33
ŁOMŻASKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. MAXIMIX NR 1KAZAŃSKA 12A
ŁOMŻASKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. MAXIMIX NR 2KSIĘCIA JANUSZA I 5
ŁOMŻASKLEP "ARTUS" ARTUR BIEDRZYCKIREYMONTA 1A
ŁOMŻAPHU "KARGO" KARWOWSCY SP.J. - MARKET K1ŚŒNIADECKIEGO 2A
ŁOMŻAP.H.U."KACZKOWSKI" N. KACZKOWSKIWESOŁA 113
ŁÓDŹKONICZYNKA "FH" SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWAMATEJKI 3/5
ŁUBIANAPHU "KASIA" K. KORDAOSIEDLOWA 2A
ŁUBIANKAPHU WESA A. KRAJEWSKAJANA PAWŁA II 1A
ŁUBNIANYP.H.U. SEBANOPOLSKA 69
ŁUKOWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŁUKOWA, B/N
ŁUKOWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"CHMIELEK B/N
ŁUKÓWPH "EWA" DARIUSZ OSIAKKONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO 52
ŁUKTASKLEP SPOZYWCZY ANNA GAJOWNIKWARMIŃSKA 10
MAKÓW MAZOWIECKISKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. W. KOMOROWSKIRYNEK 25
MAKÓW MAZOWIECKISKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. STANISŁAW CHRZANOWSKIWITOSA 14
MALANÓW SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. LAMENT ZBIGNIEWPOŁUDNIOWA 14
MALBORKM.M. RYCHLIK S.C. OS. STARE MIASTO 20E
MALECHOWOPOD WOZEM KRAWCZYK ANDRZEJMALECHOWO 83A
MAŁA WIEŚKRAMI SPÓŁKA Z O.O.KOCHANOWSKIEGO 9
MAŁUSY WIELKIEZAJAZD S.C. KATARZYNA IWAŃCZAK, PIOTR KISZKOMAŁUSY WIELKIE 56
MARGONIN PH S.C. MARIA PIECHOCKA, MARIUSZ WIÓRKOWSKIKOŚCIUSZKI 11
MARKUSYPHU "AKSEL" TERESA CHĄDZYŃSKAMARKUSY 71 C
MASŁOŃSKIEPHU BARBARA ZIELIŃSKAŻARECKA 21
MĄKOWARSKOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"BYDGOSKA 4
MEDYKAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"MEDYKA 250
MIASTKOWOBT S.C. Z. BORKOWSKI K. TAFIŁOWSKIŁOMŻYŃSKA 7
MICHAŁOWOSKLEP SPOŻ.-PRZEM. G.GRZEGORCZUK, A.GRZEGORCZUK BIAŁOSTOCKA 33
MICHAŁOWOSKLEP SPOŻ.-PRZEM. G.GRZEGORCZUK, A.GRZEGORCZUKGRÓDECKA 11
MIEDŹNO"DELIKATESY" S.C. CZĘSTOCHOWSKA 24
MIELECFHU "HALAK" C. GWIZDAKPODLESZANY 190
MIELECF.H.U. MAŁGORZATA GURGAWOLNOŚCI 127
MIEŚCISKO SKLEP FIRMOWY "MAGDZIARZ" D. MAGDZIARZGNIEŹNIEŃSKA 20A
MIĘDZYCHÓD DELIKATESY "MAG"POZNAŃSKA 1A
MIĘDZYLESIEP.H.U. AMBA S.C.PLAC WOLNOŚCI 18-19
MIĘDZYRZECZ PPHU "TOPAZ" JAROSŁAW NIEDZIELA S.J.30 STYCZNIA 72
MIKOŁAJKI POMORSKIEFHU PIOTR CHARKIEWICZKOŚCIUSZKI 13
MIKSTAT SKLEP WIELOBRANŻ. ANIELA KOŁODZIEJSKRYTA 1
MILEJEWOPHU MATIS S. C. J. SUDOŁ, W. RUTYNAELBLĄSKA 55-61
MIŁAKOWOPHU "PSZCZÓŁKA" REGINA PSZCZOŁAWARSZAWSKA 5 E
MIŁOSŁAW M&P M. SIKORSKI, P. STENCEL S.C.OS.WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 18
MIŃSK MAZOWIECKIDELIKATESY FUDI - EXIM-TRADE SP. Z O.O.SIENNICKA 29
MIROSŁAWIECDH KAROLINKA ROMAN BŁASZAKUL. WOLNOŚCI 23
MIRSKFH A.S.B.R. WOJCIECHOWSCYPLAC WOLNOŚCI 13
MŁOSZOWABOGUSŁAWA FICNERFLORKIEWICZA 1
MŁYNARYDAWID PRAJWOWSKI FIRMA "DAKOR" DWORCOWA 12
MOCHOWOF.H. DUET S.C. MOCHOWO 47
MOGILNO SKLEPY POLSKIE DARIUSZ SEMRAUWŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 22
MORĄGPHU "TROJAN"MICKIEWICZA 38 A
MORĄGTROJAN S.C. WYSZYŃSKIEGO 3/2
MORDYSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. ZDZISŁAW SZCZYGIELSKIKILIŃSKIEGO 1
MOSINAKRZYSZTOF KLONOWICZ SKLEP SPOŻYWCZYMOSINA 24
MOSTYSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. FILIPOWICZ PIOTRMOSTY 58A
MROZY (STARA MASZYNA)MARKET SPOŻYWCZY U GRZESIASTARA MASZYNA 158
MSTÓWFH "BS MARKET" S.C. GMINNA 16
MSTÓWPIEKARNIA "GÓRSKI" S.C., WOLNOŚCI 79A
MYKANÓWPPHU ORION-BIS KATARZYNA KRÓLIKBOROWNO, UL. SOBIESKIEGO 35
MYKANÓWPPHU ORION-BIS KATARZYNA KRÓLIKCZARNY LAS 193
MYKANÓWFH "MARCZAK"CZĘSTOCHOWSKA 1
MYSŁOWICEFIRMA METRO S.C. RYPEL MARIUSZ, RYPEL WIESŁAWACHOPINA 21D
MYSZKÓWKNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURA11 LISTOPADA 6A
MYSZKÓWFIRMA SŁONECZKO MAGDALENA ZIELIŃSKAKOŚCIUSZKI 153
MYSZKÓWPAWILON HANDLOWY "ARTUR" BOGDAN ROKRYNEK 20
MYSZKÓWDELIKATESY MIROSŁAW CIERPIAŁSIKORSKIEGO 51D
MYSZKÓWPH "CARO" S.C.WYZWOLENIA 123
MYSZYNIECFH "PYSZNYI" SKLEP NR 2PL. WOLNOŒCI 22
MYSZYNIECFH "PYSZNYI" SIENKIEWICZA 17A
MYŚLACHOWICE, LGOTASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. W. STAROŃTRZEBIŃSKA 33
NAGOSZYN"AWIS" SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWABOBROWA 49
NAKŁO NAD NOTECIĄ"AG-MED" PPHUADAMA ASNYKA 2A
NAMYSŁÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. GRUNWALDGRUNWALDZKA 46
NARUSZEWOBANASZKIEWICZ M. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZYNARUSZEWO 70
NARZYMP.P.H. "AGROMAR" MAREK SZACHERSKIKOŚCIELNA 2
NAWODNAHANDEL ART. SPOŻ.-PRZEMYSŁ.MI B. SZURGOCIŃSKAWITOSA
NIDZICAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"NAPIWODA 57
NIDZICAHANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻ.-PRZEMYSŁ.MISŁONECZNA 1
NIDZICAHANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻ.-PRZEMYSŁ.MISPRZYMIERZONYCH 32
NIECHORZEKAMILA GRAŻYNA MODZELEWSKAPOMORSKA 2
NIEDŹWIADAFH SMYK CABAJ MATYLDANIEDŹWIADA 98E
NIEGOWONICEMARKET MEGA S.C. KOŚCIUSZKI 11
NIEMODLINSPOŁEM PSS OPOLSKA 4
NOWA BRZEŹNICAFH "MARCZAK"KOŚCIUSZKI 30
NOWA BRZEŹNICAFH "ANIA" PAWEŁ KĘSOŃPRUSICKO 106A
NOWA RUDABEATA NOWAK GRUPA HANDLOWAJÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22
NOWA SÓLSPOŁEM PSSZAMENHOFFA 3A
NOWA WIEŚGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"OLSZTYŃSKA 15
NOWA WIEŚ WIELKANETM SP Z O.O. M. SZKATULSKIBYDGOSKA 15A
NOWE MIASTOSAGAN GRZEGORZ SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.GŁÓWNY RYNEK 28
NOWOGARDPHU "ELA" RYSZARD HORNIAKBOH.WARSZAWY 102
NOWOGRODZIECFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARTONI K. PIĄTKAWYKROTY, UL. 22 LIPCA 19A
NOWY DWÓR GDAŃSKISŁONECZKO EMILIA HENKE-SIKORA MARZĘCINO, GŁÓWNA 11
NOWY DWÓR GDAŃSKISŁONECZKO EMILIA HENKE-SIKORA SIKORSKIEGO 4A
NOWY DWÓR MAZOWIECKIPRYMUS ANNA BRALSKA MARCIN BOREKMALEWICZA 289
NOWY LUBOSZMAKU R. OLEJNIK, M. OLEJNIK S.J.KOŚCIAŃSKA 95B
NYSAMIG ZABILSCY S.J.DUNIKOWSKIEGO 5
NYSAFH "ŁASUCH" SKLEP PODZAMCZEGRODKOWSKA 19
NYSAFH "ŁASUCH" SKLEP HEFAJSTOSKRÓLOWEJ JADWIGI 7
NYSAPHU "SZABAT" SP. Z O.O.PIŁSUDSKIEGO 41
NYSAFH "ŁASUCH"PRUSA 25
NYSAFH "ŁASUCH" SKLEP SMAKOSZWASYLEWSKIEGO 7A
OBORNIKI ŚLĄSKIESKLEP WIELOBRANŻ. S.C. K.GAJOS, M. GAJOSM.C. SKŁODOWSKIEJ 53B
OBROWOLUBITO SP. Z O.O. JASKÓŁCZA 59A 59A
OBROWO"PARTNER" SP. Z O.O. MARKET 23LIPOWA 45
OCIEKAAWIS SP. Z O.O. S.K.OCIEKA 346
ODOLANÓW HENRYK ZELLMER FH ZELLMEROSIEDLE 25-LECIA 27
ODOLIONTSA SPÓŁKA Z O.O. S.K.SZOSA CIECHOCIŃSKA 5A
OGORZELINYHINZ-HANDEL JAROSŁAW HINZPOCZTOWA 2
OLESNOPSS "SPOŁEM" OLESNO RYNEK 10
OLESNO"MARKET ABC" MAREK LIBERASĄDOWA 1
OLESNOPSS "SPOŁEM" OLESNO SKŁODOWSKIEJ 4
OLKUSZ"LEVIATAN" S.J.KONOPNICKIEJ 4
OLSZEWKA 23SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. JANUSZ GŁĄBOWSKIOLSZEWKA 23
OLSZTYNLESZEK SP. Z O.O. S.K.BAŁTYCKA 60
OLSZTYNDELIKATESY S.C.DWORCOWA 68
OLSZTYNSAMBA S.KRAJEWSKI S.J.GAŁCZYŃSKIEGO 1
OLSZTYNFH MARIOLA IWANOWSKAGĘBIKA 1A
OLSZTYNSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. HELENA PERZYNAGĘBIKA 77/1
OLSZTYNPHU FAMILIA S.C.GROTHA 19
OLSZTYNSKLEP SPOZYWCZY PIEKARNIA PODSIADŁY GRUNWALDZKA 15
OLSZTYNHANDEL TOMASZ OSTROWSKIKOŁOBRZESKA 27/27A
OLSZTYNBETI SP. Z O.O.KOŚCIUSZKI 58A
OLSZTYNFHU RE-JAN RENATA JASZCZUŁTOSTRZESZEWO 5A
OLSZTYNDELIKATESY JURA S.C.PL. PIŁSUDSKIEGO 2
OLSZTYNPHU "DOROTA" LESZEK JASTRZĘBOWSKIPORANNA 10
OLSZTYNFH MARIOLA IWANOWSKAPROFESORSKA 15
OLSZTYNDOROTA SP. Z O.O. SP. K.RATAJA 58
OLSZTYNJURA KAROLINA KRAUZE, JACEK KALINA S.C.TURÓW, OLSZTYŃSKA 11
OLSZTYNELMOR BIS ZBIGNIEW MORAWSKIWIECHERTA 33
OLSZTYN BISKUPICEFH "ANETA" ANETA PAKUŁAOLSZTYŃSKA 155
OLSZYNA J&M "BRACIA MAŁKIEWICZ" S.J.PRZEJŚCIE GRAN. OLSZYNA TERM.POŁ. BUD. 26
OLSZYNA QARTEX S.J. TERMINAL PÓŁNOCNY - OLSZYNA 0
OPATÓWP.H.U. "U RENI" MIROSŁAW PATRZYKĄTKOŚCIUSZKI 21
OPATÓWEK KOZ-POL BŁ SP. Z O.O.ŚW. JANA 2C
OPOLEDUO SP. Z O.O.SZARYCH SZEREGÓW 23
OPORÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. IWONA OKOŃ OPORÓW 15A
ORLEGRZEŚ SKLEP OGÓLNOSPOŻWCZY G. PIEPERWEJHERA 42
ORZECHOWO SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "ADAMS" T. ADAMSKIMIŁOSŁAWSKA 6
OSIECZNAPHU -TRANSPORTOWE J. FRISCHMUT - SKLEP NR 3KOŚCIUSZKI 34
OSIEKONTIME SP. Z O.O. OSIEK 23B-D
OSTASZEWOEMILIA HENKE-SIKORA SŁONECZKOKOŚCIUSZKI 14
OSTROŁĘKASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. DELIKATESY DELICJASIENKIEWICZA 5
OSTROŁĘKASKLEP "POD ŻÓŁTYM DASZKIEM II" DARIUSZ SOBIESKIUL. HALLERA 6/36
OSTROWODELIKATESY ABC M. DOMNIKKARWIEŃSKA 4
OSTROWYMICHALSKA B. SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.GROCHÓW - ROWNIA 0
OSTROWY NAD OKSZĄP.P.H. "ADAMO" ADAM ZIELONKAZAKŁADOWA 10A
OSTRÓDABALTIX-BAŁDYGA S.J.PARKOWA 34
OSTRÓDASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. M. DERESZKIEWICZTYROWO 42A
OSTRÓW MAZOWIECKADELICJA BIS ELŻBIETA SZULBORSKA3 MAJA 72
OSTRÓW MAZOWIECKA"SZULBORSCY" S.C. LUDWIKA MIECZKOWSKIEGO 23
OSTRÓW MAZOWIECKA"JEDYNKA" S.J. J.K. KORDOWSCYPIŁSUDSKIEGO 2
OSTRÓW WIELKOPOLSKIP.P.H.U. EWA S. WOJCIESZAKCHŁAPOWSKIEGO 33
OSTRÓW WIELKOPOLSKIBONUS 2 -GIERZ I WSPÓLNICY S.J.GRABOWSKA 232
OSTRÓW WIELKOPOLSKIMIROSŁAWA LEJA HANDELKALISKA 25
OSTRÓW WIELKOPOLSKIMIRFEX M I R K ADAMCZAK S.J.ŻWIRKI 15
OSTRWIECPHU PIOTR MATERKA OSTROWIEC 43
OTMUCHÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KAZIMIERZ CICHEWICZDĘBOWA 2
OTMUCHÓWPHU "WAWA"JAGIEŁŁY 56
OTMUCHÓWPHU ZIELIŃSKI, MROZIŃSKINYSKA 1
OTMUCHÓWPHU ZIELIŃSKI, MROZIŃSKIOGRODOWA 39
OZIMEKSKLEPY KĘS S.C.KSIĘDZA KAŁUŻY 17
OZIMEKHDT- POLSKA SP. Z O.O.LEŚNA 3
PACYNASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KUCIAPSKI RADOSŁAWŁUKASIEWICZA 31
PAJĘCZNOSKLEP WIELOBRANŻ. "U MICHAŁA" U. DEPTAWIŚNIOWA 1
PANKIPHU "PATTIKA" GRZEGORZ MIARA1GO MAJA 10
PARCHOWODELIKATESY K&S S. C. S. RYCHERT P. PLICHTABYTOWSKA 2
PASŁĘKEL SAM ELŻBIETA GWARA3 MAJA 48
PASYMGS "SCH"REJA 6A
PASZCZYNAF.H.U. MINI MARKET 3 S.C. PASZCZYNA 124D
PATEREK4M INVESTSOBIESKIEGO 15
PEŁCZYCESKLEP SPOŻYWCZY EWELINA BROŃCZYKRYNEK BURSZTYNOWY 7
PERZÓWBARBARA WAWRZYNIAK-ZIMOCHPERZÓW 34A
PIECHOWICESKLEP SPOŻYWCZY MINI-SAM EWA WÓJCIKKOŚCIUSZKI 8
PIŁA MULTUS PINK K. ZARBOCKIMICKIEWICZA 105
PIŁA ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.PROMIENNA 13
PIŁA ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.ROGOZIŃSKA 2
PLESZEW F.U.H. "JAWIS" WIESŁAWA MARZYŃSKAMIESZKA I 2D
PŁOCKPARTNER MARKET 18DWORCOWA 42
PŁOCKAXEL K.KAPUŚCIŃSKA,N.KAPUŚCIŃSKA SP.J.JESIENNA 13
PŁOCKPHU OZIEMBLEWSCY S.J.KORCZAKA 14
PŁOCKPARTNER MARKET 17KRÓLEWIECKA 2
PŁOCKFH KAPUŚCIŃSKA KATARZYNALACHMANA 4D
PŁOCKPHU "CETRA" K. KRAJEWSKIMORELOWA 9
PŁOCKPARTNER MARKET 14REMBIELIŃSKIEGO 10B
PŁOCKSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY I PRZEMYSŁ. B. ZAMOROWSKAZIELONA 44
PŁOCKDARIUSZ KACZMARCZYKŻYZNA 2A
PŁONIAWY BRAMURASKLEP SPOŻYWCZY CEZARY JAŚKIEWICZPŁONIAWY BRAMURA 61
PŁOŚNICASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "DAN-MAG"DWORCOWA 25
PŁOŚNICASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. MICHAŁ SZACHERSKINIECHŁONIN 152
PŁOTYGS SCH GRYFICEJEDN.NARODOWEJ 19
PNIEWOFHU ALEKSANDRA JAROSZGRYFIŃSKA 20A
PNIEWOSKLEP SPOŻYWCZY "BEATA" J. DZWONKOWSKISPOKOJNA 2
PNIEWY SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. PNIEWY ZA TORAMI J. GAŁCZYKPOLNA 1
POBIEDNAPHU JACPOL S.C.STRZELECKA 2
POBIEROWORENIA PPHU RENATA PĘKALAMICKIEWICZA 4A/1
PODRÓŻNAGRZEGORZ WARMBIERPODRÓŻNA 56 56
POLANÓWPHU "PIK" PATRYCJUSZ WRONAUL. BOBOLICKA 2
POLSKA CEREKIEWMŁYN-POLRACIBORSKA 3
POŁCHOWOMARKET "HANKA" HANNA HEWELTMRZEZINO, DWORCOWA 32A
POŁCZYNOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. W. SELEWSKIGDAŃSKA 4
POMIANÓW DOLNYEWELINA WARMUZ SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.POMIANÓW DOLNY 80A
POPÓW"M.MARKET" SP. Z O.O.PAJĘCZAŃSKA 27
POPÓW, RĘBIELICE KRÓLEWSKIEP.H.U. SÓWKA MARIUSZ SÓWKAŚW. ROCHA 2
POTĘGOWOPHU SEBASTIAN KOCHANOWSKIKOŚCIUSZKI 51
POZNAŃ KIEKRZ MARKET SP. Z O.O. SP. K.CHOJNICKA 53
POZNAŃ MAŁGOSIA SP. Z O.O. ( SKLEP NR 2 )LIBELTA 6
POZNAŃ MAŁGOSIA SP. Z O.O. ( SKLEP NR 1 )OS. ŁOKIETKA 1
POZNAŃ MAŁGOSIA SP. Z O.O. ( SKLEP NR 7 )OS. ORŁA BIAŁEGO 44A
POZNAŃ ERŁAZ RYSZARD ŁAZORCZYKOS.WINIARY 54
POZNAŃ PAWILON HANDLOWY "JAGIEŁŁO" SYLWIA WIELGOSZSASANKOWA 25
POZNAŃ BOHDAN POŁOMSKI "DUET" PHUSTAROŁĘCKA 60
POZNAŃ PH "MARJO S.C"ŚW. MARCIN 28
POZNAŃ WIESŁAW MICHALAK "KIEKRZ MARKET" (SKLEP NR 2)ADMIRALSKA 8
POZNAŃ MAŁGOSIA SP. Z O.O. (SKLEP NR 5)FALISTA 4A
POZNAŃ MAŁGOSIA SP. Z O.O. ( SKLEP NR 3 )GŁOGOWSKA 115/117
PROBOSZCZEWICEKAPUŚCIŃSKA KATARZYNA SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.MICKIEWICZA 2A
PRUCHNIKCENTRUM HURTOWE"AGMA" Z. SKRABIŃSKIRYNEK 25
PRUSZCZPHU PAWEŁ BUDZIAKGŁÓWNA 31
PRUSZCZ GDAŃSKISKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAPODKOMORZEGO 2
PRUSZCZ GDAŃSKISKLEP SPOŻYWCZY "KAROL" MIROSŁAW HISKAWYSPIAŃSKIEGO 63
PRZASNYSZSKLEP SPOŻYWCZY NR 2 "SŁONIK"ORLIKA 13
PRZASNYSZSKLEP SPOŻYWCZY NR 3 "SŁONIK"RYNEK 22
PRZECHLEWOP.P.H.U. "REDA" S.C. OS.JUŹKOWA 8
PRZECHÓDFHU JUZWA M. MARCINKIEWICZ-JUZWAPRZECHÓD 100
PRZEDECZBIS J. WOŹNIAK - M. MODRZEJEWSKI KILIŃSKIEGO 5
PRZEMYŚLDELIKATESY S.C.MICKIEWICZA 11
PRZEMYŚLPRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI MIĘSA I WĘDLIN SP. J.UL.KRASIŃSKIEGO 16
PRZEMYŚLPRZEMYSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI MIĘSA I WĘDLIN SP. J.UL.RATUSZOWA 7
PRZEWORNODARIUSZ LIS SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.STRZELIŃSKA 2
PRZEWORSKGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"GRZĘSKA 520
PRZEWORSKMPM MARIA PARTYKA-MISIAKNOWOSIELCE 576
PRZYBIERNÓWAMIGO SYLWIA I RAFAŁ MAREKBOH.WARSZAWY 82A
PRZYRÓWP.P.H. "GÓRSKI" S.C. A. GÓRSKI, J. KISZKORYNEK 4
PRZYTOK P.H.U. PRZEMYSŁAW ŻURAŃSKIKOŚCIELNA 4
PRZYWIDZSKLEP LEWIATAN A. KOSIOROWSKAGDAŃSKA 24A
PSZCZEW SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY MARIA KAWIORSKA-DUDAZAMKOWA 22A
PUCKSKLEP SPOŻYWCZY "DELIKATESY BASIA"10 LUTEGO 11
PUCKFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA S. ZAGÓRSKIABRAHAMA 10
PUCKMARZENNA ZAGÓRSKA F.H.U. "ŁASUCH"KS. BERNARDA SYCHTY 1
PUDLISZKI SKLEP SAMOOBSŁUGOWY "LESAN" ANIELA NOWACKAFABRYCZNA 1
PURDAPHU "AGA" BARANOWSKA HALINAPURDA 71A
PUSTKÓWPHU"JUREK" JUREK CIOSEKPUSTKÓW 78
PUSTKÓWFHU "MINIMARKET"S.C ST.WRÓBEL I S-KASŁONECZNA 44
PUSTKÓW OSIEDLEAWIS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWAPUSTKÓW OSIEDLE 39
PUSTYNIAAWIS SP. Z O.O. S.K.PUSTYNIA 30
RACŁAWICE ŚLĄSKIEBEATA ADAMÓW FH "BEATA"ZWYCIĘSTWA 66
RACOT MAKU R. OLEJNIK, M. OLEJNIK S.J.KOŚCIAŃSKA 9E
RADŁÓWFH "ALFA" RYSZARD DUDAOLESKA 35
RADOMICEGS LIPNO SKLEP RADOMICERADOMICE 0
RADOMINFHU SZARSZEWSKI SYLWESTERRADOMIN 32A
RADOMŚL WIELKIGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"RYNEK 11
RADZYŃ CHEŁMIŃSKIFIRMA SIEMIANOWSKIFIJEWO 2 2
RADZYŃ CHEŁMIŃSKISKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "U MARYSIA"PRZYKOP 1 1
RAKIMARKET ABC A. KRZYŻEWSKARAKI 43
RĄBINOFH AGNIESZKA TORZRĄBINO 29
RECZSPRZEDAŻ HURT.I DETAL.ART.SPOŻ.I PRZEMYSŁ.E. NYKIELKOLEJOWA 13
REDAPHU ROBERT GRZENKOWICZREKOWSKA 18
REDŁOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "ADELA" HELENA MAŁECKAREDŁO 26
REPKISKLEP SPOŻYWCZY BOŻENA DANILUKPARKOWA 1 1
RESKOMIECZYSŁAWA SIENKIEWICZ- DZIUBA AN WIBOLESŁAWA PRUSA 27 E/F
RĘDZINYMARKET "JASKÓŁKA" ANDRZEJ PLASKACZNOWA 4
ROGŁÓW SOBÓCKIP.P.H.U. MINIMAX WROCŁAWSKA 93A
ROGOŹNIKF.H.U. "MAX" PAWEŁ GOCYŁAKOŚCIUSZKI 178A
ROGOŹNO SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. T. WOJCIECHOWSKASĄDOWA 2
ROJEWOF.H A.RING ROJEROJEWO 141
ROPCZYCEPPHU Z. ZIEMLIŃSKIWYSZYŃSKIEGO 387
ROSZOWICEMŁYN-POLWIEJSKA 24
ROŻENTALSKLEP "CZEMAROL" ART. SPOZYWCZE I PRZEMYSŁOWEROŻENTAL 12
RÓŻAPHU MAŁA GASTRONOMIA JÓZEF PUPEKRÓŻA 180A
RÓŻANP.H.U. MARKET METRO B. KRZYŻEWSKIWARSZAWSKA 17
RÓŻEWOM. MATCZAK PHU ELMATRÓŻEWO 129
RUDA ŚLĄSKA"AIMEX" SPÓŁKA Z O.O.CHRYZANTEM 15
RUDA ŚLĄSKA"AIMEX" SPÓŁKA Z O.O.DUNAJEWSKIEGO 1/01.
RUDA ŚLĄSKAPHU "AGA" AGNIESZKA MARCHELEKFRANCISZKA WILKA 4A
RUDA ŚLĄSKASUPERMARKET ANIA MAŁGORZATA BLICHARSKAOBROŃCÓW WESTERPLATTE 7
RUDA ŚLĄSKAPHU ANNA BLICHARSKA-SPRUSPODLAS 32
RUDA ŚLĄSKAF.H.U. ŁUKASZ RYSZARD BLICHARSKIPOKOJU 14
RUDA ŚLĄSKA"AIMEX" SPÓŁKA Z O.O.RÓŻANA 7
RUDA ŚLĄSKAPHU ANNA BLICHARSKA-SPRUSWALENTEGO FOJKISA 16
RUDKAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"RUDKA B/N
RUDKIPHU URSZULA CIACHRUDKI 34
RUDZIENICEGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SPORTOWA 4
RUMIALIMARKO MIKULSKI S.J.DĄBROWSKIEGO 109
RUMIAB&S PROMO S.C.DĄBROWSKIEGO 19
RUMIAF.H.U. "ADMOR" ADAM ORNALWIĄZOWA 6
RUSOCICE PHU PIOTR PAKULSKIRUSOCICE 61B
RYBNOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSLOWY BOZENA PAPIEROWSKADŁUGA 8
RYBNOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁOWO-CHEMICZNY K. KRUSZEWSKIHARTOWIEC 57C
RYBNOELZEN ELŻBIETA TEJSKOSZELEWY 14A
RYBNOSKLEP "DELIKATO" PAWEŁ TANASIEWICZWYZWOLENIA 62
RYDZYNA P.H.U. GRZEGORZ OLEJNIKDĄBCZE 10
RYJEWOFH MAŁGORZATA ADAMCZYKGRUNWALDZKA 114
RYMANÓWLEDI SP. Z O.O.UL.SANOCKA 29
RYPINFHU KRECIKKOSZAROWA 3
RYPINFHU KRECIKLISOWSKIEGO 37
RZĄŚNIAPH "DIANA" HERCZYŃSKA EWA1GO MAJA 2
RZĄŚNIAFH "MARCZAK"STRAŻACKA 2
RZECZYCA"ROMAR" SP.Z O.O. SP.K.1-GO MAJA 24
RZEPIN SKLEP SPOŻYWCZY "DELICJA" H. ŻELAZOWSKABOLESŁAWA CHROBREGO 31
RZERZĘCZYCEPRZEDSIĘB. HANDLOWO-BUDOWLANE INX-BUD"SKRZYDLOWSKA 85
RZGÓW BIS RYSTEF SP. Z O.O.PL.STUCZYŃSKICH 5
SABNIESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ALINA SKULIMOWSKAKUROWICE 9A
SAMPŁAWASKLEP "CZEMAROL" ART. SPOZYWCZE I PRZEMYSŁOWESAMPŁAWA 6
SARNÓWSKLEP SPOŻ.-MONOPOLOWY SEBASTIAN STRZELECKIGŁÓWNA 28
SĘDZISZÓW MAŁOPSKIAWIS SP. Z O.O. S.K.OSIEDLE MŁODYCH 1
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESKLEP SPOŻYWCZYKOŚCIUSZKI 16
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIELEMAN S.C. L.K.Ł. LEMAŃSCY PLAC WOLNOŚCI 4
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIELEMAN S.C. L.K.Ł. LEMAŃSCY WOJSKA POLSKIEGO 25
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESKLEP SPOŻYWCZY MERKURYWOJSKA POLSKIEGO 5
SIANÓWPHU JULIA MOWCZANUL. ARMII POLSKIEJ 27
SIEDLCESKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. ZDZISŁAW SZCZYGIELSKICEGLANA 30
SIEDLCEMARKET SPOŻYWCZY "HANKA"GARWOLIŃSKA 80
SIEDLCE"LIDER MARKET" SYLWESTER DRABAREKUNITÓW PODLASKICH 1
SIEDLĘCINSKLEP SPOŻYWCZY PRZY PIEKARNILWÓWECKA 6
SIEMIROWICED. S. KOCHANOWSCY S.J.OS. NA SKARPIE 10
SIEMKOWICEFH "MARCZAK"WIDAWSKA 1
SIENIAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"CZERWONA WOLA B/N
SIENIAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"DOBRA B/N
SIENIAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"GORZYCE B/N
SIENIAWAGS "SCH" SKLEP NR 26MAJDAN SIENIAWSKI
SIENIAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"UBIESZYN B/N
SIENIAWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"UL.PIŁSUDSKIEGO 1
SIERAKOWICEDELIKATESY POD KŁOSAMI IWONA PACZOSKAKARTUSKA 23
SIERAKOWICEF.H.U. MARCIN CHOSZCZPUZDROWO 18
SIERAKÓW SKLEP SPOŻ.-MASARSKI SUDOŁ ANDRZEJPL.POWSTAŃCÓW WLKP. 9
SIEROSZEWICE GORYNIAK A. HANDEL ART.. SPOŻ. I PRZEMYSŁ.OSTROWSKA 38
SIERPCKRAMI SPÓŁKA Z O.O.KONSTYTUCJI 3 MAJA 7A
SIERPCFHU DEKO - OBCZYŃSKA DOROTAPIASTOWSKA 96B
SIERPCDELIKATESY ART.SPOŻ.I PRZEM.REYMONTA 32
SIERPCKRAMI SPÓŁKA Z O.O.WIOSNY LUDÓW 3 3
SIKÓRZFH DUET S.C.SIKÓRZ 90F
SKARSZEWYSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY TADEUSZ BOGDANOWICZPL. GEN. HALLERA 5
SKĘPEPARTNER 621-STYCZNIA 2A
SKIERNIEWICEELMIT S.C. IZABELA WIERZBICKA, MAŁGORZATA BODEKJAGIELLOŃSKA 2
SKOKI PAWILON HANDLOWY SPOŻ.-PRZEMYSŁ. A. JARZEMBOWSKIAKACJOWA 1
SKOROGOSZCZPHU DĄBEK SKOROGOSZCZOPOLSKA 10
SKRWILNOPHU AGNIESZKA KALINOWSKASZEROKA 2
SKWIERZYNAGONTARCZYK HENRYKGŁÓWNA 22A TRZEBISZEWO 22A
SŁAWOBORZEPHU ABL BARBARA LESZKIEWICZKOLEJOWA 14B
SŁAWOSZEW SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. T. JAZGARSŁAWOSZEW 36
SŁAWSKOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. JOANNA SIUDEKSŁAWSKO 29
SŁOŃSK"NOWA" PHU KAZIMIERZ SOZAŃSKIWOP-U 3
SŁUBICEDIGMON FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWASADY 26
SŁUBICE MARKET CARGO S.C.TRANSPORTOWA 8
SŁUBICE QARTEX S.J. KRÓTKA 7
SŁUPIASKĄPSCY S.C. SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.RADOSNA 11
SŁUPNOTECHCAR S.C.OLCHOWA 2
SMOLNO WIELKIEPHU W. FEDOROWICZ-FRANCZUKSMOLNO WIELKIE 10
SOBOWIDZSKLEP LEWIATAN M. DYKOWSKIGOŁĘBIEWO WLK, UL. LAWENDOWA 14
SOBÓTKAP.P.H.U. MINIMAX ROMANA ZMORSKIEGO 8
SOBÓTKA WIKO H.R. ADAMCZAK S.J.SOBÓTKA 86
SOCHACZEWSEZAM S.C. CHOPINA 168A
SOCHACZEWĆWIEK JADWIGA SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.ŁĄKOWA 34
SOKOLINIECSPRZEDAŻ ART. SPOZ-PRZEM I WARZYW R. NYKIELSOKOLINIEC 36
SOKÓŁKADELIKATESY UNIKAT JERZY DUNAJWYSZYŃSKIEGO 2
SOLARNIAHPS BIERAWA KOŚCIUSZKI 1
SOLEC F.H.U. RUTI IWONA RUTKOWSKAGŁÓWNA 21
SOLEC KUJAWSKIPRZEDSIĘB. WIELOBRANŻOWE "STEMAR" S.J. BARWNA 2 2
SOLEC KUJAWSKISUKCES-MIŚ M. CZAPLEWSKIBYDGOSKA 20
SOLEC KUJAWSKIDELIKATESY - "SUKCES" J. CZAPLEWSKATORUŃKA 64 64
SOLEC KUJAWSKIKUSZ LUTOSŁAW P.W. HURT-DETAL "SUKCES-BIS"TORUŃSKA 52N 52N
SOLEC KUJAWSKICZAPLEWSKA ANNA PHU "SUKCES"ŻWIRKI I WIGURY 1 1
SOŃSKPH JUREX-BIS DOROTA POGOŃSKACIECHANOWSKA 52
SOPOTSKLEP "ARKADIUSZ"3 MAJA 17
SOPOTSKLEP "ARKADIUSZ"FRYDERYKA CHOPINA
SOPOTMINI MARKET M. LAUDAŃSKAHAFFNERA 44
SOSNOWIEC"J-S" SP. Z O.O.ARMII KRAJOWEJ 69A
SOSNOWIEC"J-S" SP. Z O.O.BEMA 7
SOSNOWIECPH WIMAR SP. Z O.O.BLACHNICKIEGO 3
SOSNOWIECP.H. WIMAR PAWEŁ HAMERLIKBRACI MIEROSZEWSKICH
SOSNOWIECPAWILON HANDLOWY "DAMAR" S.C.JAGIELLOŃSKA 14
SOSNOWIECP.P.H.U. "WIMAR" S.C.KĘPA 1
SOSNOWIECPPHU WIMAR S.C. KOMANDOSÓW 5
SOSNOWIECPH "RAFAŁ" NOWAKOWSKI RAFAŁKOŚCIELNA 52
SOSNOWIEC"J-S" SP. Z O.O.LENARTOWICZA 39
SOSNOWIECP.H. WIMAR PAWEŁ HAMERLIKŁOMŻYŃSKA 4
SOSNOWIEC"J-S" SP. Z O.O.PIŁSUDSKIEGO 15
SOSNOWIECPH WIMAR SP. Z O.O.ROMANA DMOWSKIEGO 28G
SOSNOWIECPHU "AS" IWONA SZYSZKASTACYJNA 10A
SOSNOWIECPAWILON HANDLOWY "WIM" S.C. SZYBOWA 29A
SOSNOWIECPH WIMAR SP. Z O.O.WOJSKA POLSKIEGO 102
SOSNOWIEC"J-S" SP. Z O.O.WOJSKA POLSKIEGO 17
SROKOWOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "KUIEC" ZĄBKIEWICZ LILLAPLAC RYNKOWY 5
STARA JASTRZĄBKATARTAK DREW-POL FHU JANUSZ LORKIEWICZPODLESIE 82A
STARA KUŹNIAHPS BIERAWA BRZOZOWA 31A
STARCZÓWEKSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KRZYSZTOF WIECZERZAKSTARCZÓWEK 39
STARE KOŹLEHPS BIERAWA WOLNOŚCI 13
STARE OBORZYSKAMAKU R. OLEJNIK, M. OLEJNIK S.J.PARKOWA 2
STARE STRĄCZEFH T. I R. PŁOCINIAK S.C.STARE STRĄCZE 32
STARE ŻUKOWICEFUTURO SP. Z O.O.STARE ŻUKOWICE 131A
STARGARDS. CHAJOWSKI PROVIMIXWIENIAWSKIEGO 23U/1
STAROGARD GDAŃSKISKLEP SPOŻYWCZY MARTA BIS B. LORKOWSKAARMII KRAJOWEJ 4
STAROGARD GDAŃSKIFH "KASIA"GDAŃSKA 15
STAROGARD GDAŃSKISKLEP SPOŻYWCZY MARTA Z. LORKOWSKIGEN. HALLERA 29
STAROGARD GDAŃSKISKLEP SPOŻYWCZY MARTA BIS B. LORKOWSKAOS. PIASTÓW 1
STAROŹREBYJAGIELSKI BOGDAN SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.NOWA GÓRA, PŁOCKA 20
STAROŹREBYKĘDZIERSKA A. SKLEP OGÓLNOSPOŻ I PRZEMYSŁ.PLAC BOJOWNIKÓW 15
STARY DZIKÓWGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"CEWKÓW 108
STEGNAPH "ROMA" ROBERT GRZĘBSKIDREWNICA, WIŚLANA 9
STEGNAEMILIA HENKE-SIKORA SŁONECZKOKOSCIUSZKI 34
STĘŻYCADELIKATESY STENCEL MARIA STENCELPOR. JÓZEFA DĄBKA
STĘŻYCAMESTWIN SKLEP SPOŻYWCZYRADUŃSKA 1
STOK LACKI"LIDER MARKET" SYLWESTER DRABAREKSIEDLECKA 16A
STOLNOORPOD SP. Z O.O. SP.K. STOLNO 114 114
STRZAŁKOWO ZDZISŁAW KORZENIEWSKI H U R T - D E T A LGÓRNA 11A
STRZEBIELINOPAWILON SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ROMAN LABUDAGDAŃSKA 1
STRZEGOWOTEAM BARTOSZUK SP.Z O.O. SP.K.SŁOWACKIEGO 4
STRZELCE KRAJEŃSKIEKACZMARCZYK SP. Z O.O.ALEJA WOLNOŚCI 3
STRZELCE OPOLSKIESTRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PIAST"KRAKOWSKA 8
STRZELCE WIELKIEFH "MARCZAK"CZĘSTOCHOWSKA 1C
STRZELCE WIELKIEFH "MARCZAK"PAJĘCZAŃSKA 15
STRZELECZKIPHU MAJER H., MAJER C., TURAJ K. S.C.KOŚCIELNA 23
STRZEPCZSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY BARTŁOMIEJ MERINGKS. ROTTY 27
STUBNODELIKATESY TĘCZA B. WOROSZSTUBNO 110
STUDZIENICETRÓJKA AGATA ŻYWOCKAKASZUBSKA 21
STUPSKKARIZA-ART WALDEMAR TYCZYŃSKIHENRYKA SIENKIEWICZA 12B
SUCHY DĄBSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. MAŁA GASTRONOMIA E. DYKOWSKAGRABINY-ZAMECZEK, CEDROWA 39
SUCHY DĄBSKLEP LEWIATAN M. DYKOWSKISPORTOWA 6
SULĘCZYNOPHU "KASIA" K. KORDAKASZUBSKA 13A
SULIKÓWPHU JACPOL S.C.GARBARSKA 1
SULMIERZYCEFH "ANIA" PAWEŁ KĘSOŃBOGUMIŁOWICE 79
SULMIERZYCEDELIKATESY WMC S.C. W. ŁAKSA, M. ŁAKSA, C. ŁAKSAPL. KOŚCIUSZKI 18
SWAROŻYNELGO FH ELŻBIETA GOGOŁKIEWICZBRATERSKA 5
SWARZEWOSKLEP SPOŻ.-MONOPOLOWY ILONA GNEBAKS. PRONOBISA 26
SYCÓW"GRZEŚ" W. SZYMCZAK S.J.RZEMIEŚLNICZA 15A
SYPNIEWOS.J. HELDEN HELT & FISCHER29-STYCZNIA 64
SYPNIEWOSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. MAREK BECZAKOSTROŁĘCKA 30A
SYPNIEWOFIRMA "U WNUKA" P. WNUK B. WNUK S.C.UL. MICKIEWICZA 48
SZAMOCIN PH PIOTR GIŻARYNEK 7
SZAMOTUŁY PPHU ILONA KICALCHROBREGO 20
SZAMOTUŁY FH ŁUSIEWICZ JERZYOSTROROGSKA 12A
SZĄBRUKSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. HANNA DULEWICZSAMULOWSKIEGO 30
SZCZANIEC PHU JÓZEF WENCELHERBOWA 7
SZCZAWIN KOŚCIELNYDUBIMEX ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA SP.J. JANA PAWŁA II 6
SZCZECINBUM S.C. DMOWSKIEGO 52
SZCZECINBUM S.C. LUCJANA RYDLA 84
SZCZECINBUM S.C. OS. KASZTANOWE 50 LOK 1 I 2
SZCZECINBUM S.C. NARUTOWICZA 22 LOK.C,D
SZCZECINSIGMA MARKET SP. Z O.O.KLEMENSIEWICZA 7
SZCZECINBUM S.C. PIOTRA SKARGI 5A LOK L3
SZCZECINJAGIENKA AGNIESZKA BRYGIDA PARYŻSZYMANOWSKIEGO 5
SZCZECINEKMADO S.J.UL. BARTOSZEWSKIEGO 30
SZCZECINEKMADO S.J.UL. KARLIŃSKA 17
SZCZERCÓWFH "MARCZAK"FLORIANA 3
SZCZUTOWOFHU HOBBITLIPOWA 3
SZCZYTNASKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "SEZAM II"WOLNOŚCI 12A
SZCZYTNOPHU "NA GÓRCE" ANNA DZIEKOŃSKANAROŃSKIEGO 2
SZCZYTNOPHU "NA GÓRCE" ANNA DZIEKOŃSKAŚLĄSKA 6
SZCZYTNOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. PRZEMYSŁAW STERNIKŻEROMSKIEGO 14
SZELKÓW "MEGASAM" SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. S. OLENDERSZELKÓW 98
SZEPIETOWOGKS "CHŁODNIA" SP. J.MAZOWIECKA 7A
SZKLARY GÓRNEPHU ALICJA GAŁAJDASZKLARY GÓRNE 20
SZKOTOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SZKOTOWO 52
SZLICHTYNGOWA FH T. I R. PŁOCINIAK S.C.PL.WOLNOŚCI 8
SZREŃSKMARKIEWICZ D. SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ.RYNEK 1
SZULBORZE WIELKIEPHU "AGRO-HANDEL"JÓZEF GUMIĘŻNYKARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 13A
SZUMOWOMARKET A. ROKICKA - TYSZKA1 MAJA 53
SZWECJASKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. KATARZYNA KUDYBAUL. GŁÓWNA 46
SZYMISZÓWJOACHIM KAŁA SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁOWEPIĘKNA 12
ŚLESINFIRMA PROD.-REKLAMOWA "TROL" I. KOŚCIECHANAKIELSKA 23
ŚLIWICEPHU LESZEK KUJAWSKIPOCZTOWA 33
ŚMIGIEL DELIKATESY BIS MARCIN OLEJNIKWONIEŚĆ 60
ŚREM SKLEP "DELIKATESY"-WOŹNIAK SYLWIAPOWST. WIELKOPOLSKICH 13
ŚREM PHU "DOROTES" WALCZAK DOROTAPOZNAŃSKA 32
ŚRODA ŚLĄSKAMAXIM CZESŁAW SYGIELPLAC WOLNOŚCI 55
ŚWIĄTKIFHU ANMARŚWIĄTKI 4A
ŚWIEBODZIN P.H. MICHAŁ IWONA BRAUNKONARSKIEGO 8
ŚWIEKATOWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"KORONOWSKA 5
ŚWIERADÓW ZDRÓJPHU JADWIGA MUSZKAGÓRSKA 6
ŚWIERADÓW ZDRÓJPHU JADWIGA MUSZKAZDROJOWA 4
ŚWIERZAWAPHU "B I Z" ZBIGNIEW DOMAŃSKIPL. WOLNOŚCI 54
ŚWIERZNOHIT STASIAK HENRYKAGOSTYŃ 86
ŚWILCZABIM ŁUCJA BUGAJ, ANNA MIGAŁA S.C.ŚWILCZA 330
ŚWINKÓW R. MACIEJASZEK SKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ.ŚWINKÓW 62A
ŚWINOUJŚCIEJJK S.J.JAKUB SKOCZYLAS, KRZYSZTOF MIGASSOSNOWA 22
TARNOWSKIE GÓRY"AIMEX" SPÓŁKA Z O.O.SŁONECZNIKÓW 41
TARNÓWKRZYSZTOF KLONOWICZ SKLEP SPOŻYWCZYTARNÓW 30A
TARNÓWKASKLEP U CEBULI S.C. UL. PRZEDSZKOLNA 2
TCZEWSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAJEDNOŚCI NARODU 16
TCZEWSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAJEDNOŚCI NARODU 6
TCZEWSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKAORZESZKOWEJ 6
TCZEWSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY DIAMENT G. KASZUBSKATOPOLOWA 4D
TOBOLICEFIRMA PROD.- HANDL. WALD-POL W. BRZEZICKIBRZOZOWA 2
TOMASZKOWOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. KRYSTYNA ZAREMBAWULPIŃSKA 22
TOMASZÓW BOLESŁAWIECKIFIRMA "DAK" DANUTA JABŁOŃSKATOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 21B
TOPORÓW REMA L. MALINOWSKI, R. MALINOWSKA S.J.ŚWIERCZEWSKIEGO 23
TOPÓLKASPÓŁDZIELNIA ŚWITTOPÓLKA 17
TORUŃPALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCHBEMA 20A
TORUŃSPÓŁKA HANDLOWA "RZEP-PLUS" SP.J. GAGARINA 152
TORUŃLUBITO SP. Z O.O. KONSTYTUCJI 3 MAJA 30 30
TORUŃPALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCHŁÓDZKA 35-37
TORUŃPALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCHŁYSKOWSKIEGO 29/35
TORUŃPALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCHPOZNAŃSKA 80
TORUŃPALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCHSTRZAŁOWA 7
TRĄBCZYN TOM-DAR PAWEŁ WSTAWSKITRĄBCZYN 32
TRĘBACZEWFH "MARCZAK"SZKOLNA 5A
TROSZYNSKLEP SPOŻ-PRZEM "U RYSIA" TROSZYN 4A
TRUSKOLASYPHU "PATTIKA" GRZEGORZ MIARARYNEK 9
TRZEBIATÓWEWA PIETRZAK WPH-U IMPORT EKSPORT FIRMA "SEZAM"KAMIENIECKA 20
TRZEBIELINOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. T. ZABROCKIPOMORSKA 10
TRZEBIESZOWICEFH "MAXIMA"TRZEBIESZOWICE 93A
TRZEBIESZÓW DRUGISKLEP SPOŻYWCZY "IVA" RAFAŁ OSIŃSKITRZEBIESZÓW DRUGI 98
TRZEBINIAFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "KIM" K. HABCZYK S.J.OS. WIDOKOWE 19
TRZEBINIAWŁODZIMIERZ STAROŃTYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 57
TRZYGŁÓWGS SCH GRYFICETRZYGŁÓW 17
TUCZNODH KAROLINKA ROMAN BŁASZAKMARCINKOWICE 48
TUCZNONETM SP Z O.O. M. SZKATULSKIPAKOSKA 5
TUCZNODOM HANDLOWY "KAROLINKA" IWONA BŁASZAKUL. WOLNOŚCI 18A
TULCE FH VERA SP. Z O.O.SIEKIERECKA 24
TULISZKÓW P.H.U. "BIS RYSTEF" RYSZARD NAWORSKIPL.WOLNOŚCI 16
TULISZKÓW PAKULSKI PIOTR - PHUWALKI MŁODYCH 9
TUREK PHU PIOTR PAKULSKICHOPINA 57
TURZNOLUBITO SP. Z O.O. TORUŃSKA 27 27
TYCHY"FABIO" S.C.DĄBROWSKIEGO 43
TYCHY"FABIO" S.C.MIKOŁOWSKA 66
TYRAWA WOŁOSKAHANDEL ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI I. BIAŁECKATYRAWA WOŁOSKA 233
UCIECHÓW CLEVER MICHAŁ WASZAKWIŚNIOWA 3
UNISŁAWORPOD SP. Z O.O. SP.K. LIPOWA 49 49
URZUTY P.H. "IMPERIUM" DANUTA ZIAJAZIELONOGÓRSKA 44
USTROBNASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. AGATA RĄCZKAUSTROBNA B/N
UZDOWOPATRYK PAWEŁ KORONA "ABC BIS"UZDOWO 31
WADOWICE GÓRNE"ANKA-2" ARTUR ZNAMIROWSKIWADOWICE GÓRNE 138
WALCEDONHOF SP. Z O.O.ZAMKOWA 42
WALEŃCZÓWF.H.U. ''"EDEN"MICKIEWICZA 1
WAŁCZHURT-DETAL "ŁUNA" S.C. DWORCOWA 23
WAŁCZM. MATCZAK PHU ELMATGOSTOMIA B/N
WAŁCZPREDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOBLER"UL. WOJSKA POLSKIEGO 27D
WAŁDOWO 136GS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 0
WAMBIERZYCEF.H.U. ELŻBIETA WACYKFRANCISZKAŃSKA 2
WAPNICAFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NYKIEL" WAPNICA
WARLUBIESPRZEDAŻ DETALICZNA MARIA ŁAŻEWSKADWORCOWA 17/1 17/1
WARTA BOLESŁAWIECKAFIRMA "DAK" DANUTA JABŁOŃSKAWARTA BOLESŁAWIECKA 30B
WAWELNOSKLEPY KĘS S.C.OPOLSKA 41
WĄGROWIEC SKLEP FIRMOWY "MAGDZIARZ" D. MAGDZIARZALEJA JANA PAWŁA II 6
WĄPIELSKFHU SZARSZEWSKI SYLWESTERWĄPIELSK 2A
WEJHEROWOB&S PROMO S.C.KOTŁOWSKIEGO 3/29
WĘDRZYN PPHU "TOPAZ" JAROSŁAW NIEDZIELA S.J.WĘDRZYN 47C
WĘGLINIECHACIA ELEONORA FHKAROLA WOJTYŁY 23
WĘGORZEWOGMINNA SPÓLDZIELNIA "SCH"ARMII KRAJOWEJ 1A
WĘGORZYNOAGNIESZKA SIRA3-GO MAJA 25
WĘGORZYNO"ROMAR" SP.Z O.O. SP.K.GRUNWALDZKA 27A
WIĄZOWNICASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. JAN RADAWIECWIĄZOWNICA B/N
WIDNA GÓRAP.P.H.U. "SZAREK 2 " S.C UL. ROŹWIENICKA 17
WIDZÓWPPHU "ORION" ADAM KRÓLIKŻWIRKI I WIGURY 77
WIECZFNIA KOLONIASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. EWA MAĆKOWSKAWIECZFNIA KOŚCIELNA 2A
WIELBARKDROPS MARKET ROBERT PRZEWODOWSKINOWOWIEJSKIEGO 1A
WIELESKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. "U CELINY" DERDOWSKIEGO 66
WIELGIEPARTNER MARKET 07STAROWIEJSKA 87
WIELGIEPPHU K. KANDELSZAJN ZADUSZNIKI 10A
WIELKI KLINCZPHU ROBERT FRISCHMUTRZEMIEŚLNICZA 2C
WIERZBIESKLEP MAXIM LEWIATAN MARKET EDYTA MISZWIERZBIE 35
WIERZCHOWISKOWILKOR OLGA WIERUS, ROBERT KOSIŃSKI S.C.DŁUGA 105
WIERZCHUCINGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI 110
WIERZCHUCINODELIKATESY "OLA"BIAŁOGÓRA, MORSKA 5
WIERZCHY, TLEŃD. LEWANDROWSKA HURT DETAL ART. SPOŻ. PRZEMYSŁ.BYDGOSKA 3A
WIĘCBORKP. H. U. ADAM NOWACKIHALLERA 16
WIĘCBORKP. H. U. EWA NOWACKAHALLERA 33
WILCZYN WIELOBRANŻ-PPHU Z. ADAMCZYKKAROLKOWA 7A
WILKOWICE PHU "OLEJNIK" SP.C. LIPOWA 4
WILKOWO PAWILON HANDLOWY MICHAŁ MAMCZYSWILKOWO 34
WILKOWO POLSKIEPHU ANETA OCHMAŃSKAKOŚCIAŃSKA 43A
WIŚLINASKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. MAŁA GASTRONOMIA E. DYKOWSKAROKITNICA, BAŁTYCKA 5
WITANKOWOPHU "ŁUCJA" Ł. KACZMAREKWITANKOWO 1
WITNICASKLEP WIELOBRANŻ. "U AGNIESZKI" A. KUCZKOWIAKSIKORSKIEGO 88/2
WŁADYSŁAWOWOSKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY BARBARA JANICKA1000-LECIA PP 15
WŁADYSŁAWOWODELIKATESY "MAXI" RYSZARD GÓRNYRÓŻY WIATRÓW 44
WŁOCŁAWEKPARTNER SP. Z O.O. MARKET 24AL. FRYDERYKA CHOPINA 27
WŁOCŁAWEKKRAMI SPÓŁKA Z O.O.ALEJA JANA PAWŁA II 69 69
WŁOCŁAWEKPARTNER MARKET 11DŁUGA 63
WŁOCŁAWEKPARTNER MARKET 13GRODZKA 45
WŁOCŁAWEKPARTNER MARKET 12POGODNA 10
WŁOCŁAWEKDELIKATESY P&J S.C. PIOTR SATŁAWA I JACEK DZIUŁKATORUŃSKA 47A
WŁOCŁAWEKKRAMI SPÓŁKA Z O.O.WIENIECKA 34 34
WŁOCŁAWEKPH "KRAJEWSCY" K.KRAJEWSKA, K.KRAJEWSKI S.C.KRASIŃSKIEGO 4
WODYNIEGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SIEDLECKA 66
WOJCIESZKÓWSKLEP SPOŻ. - PRZEMYSŁ. JAROSŁAW PYCKAKOŚŒCIELNA 34
WOJKOWICEF.H.U. "MAX" PAWEŁ GOCYŁAPLAKA 1A
WOLAFH "YARD" S.C. BRZOZOWA 12
WOLA ZARCZYCKASPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W NOWEJ SARZYNIEWOLA ZARCZYCKA 147C
WÓŁKA MAŁKOWAGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"WÓLKA MAŁKOWA B/N
WRĘCZYCA WIELKAZAKŁAD HANDLOWY IRENEUSZ BEDNAREKSIENKIEWICZA 4
WRĘCZYCA WIELKAPPHU BIM B. PIĘDZIAK-PINDYCH, M. PINDYCH S.C.GŁÓWNA 24E
WROCŁAWPH HERMES- MARKET S.J. G. PSZCZOŁOWSKI - I S-KAGRABISZYŃSKA 130
WROCŁAWPH HERMES- MARKET S.J. G. PSZCZOŁOWSKI - I S-KAJEDNOŚĆI NARODOWEJ 108
WROCŁAWFUTURO ANDRZEJ POŁUDNIAKWIELKOPOLSKA 19
WRONINMŁYN-POLGŁUBCZYCKA 15
WRONKI LISOWSKI JÓZEF FIRMA HANDLOWO USŁUGOWAOS. BOREK 11
WRONKI GERPOL GERARD KOPUTOŚ. SŁOWIAŃSKIE 0
WSCHOWA FH T. I R. PŁOCINIAK S.C.LGIŃ 24A
WSCHOWA P.H.U. GRZEGORZ OLEJNIKOSOWA SIEŃ 89C
WYGANKI SKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ANNA BIESIADAWYGANKI 5
WYRZYSKS.J. HELDEN HELT & FISCHERSTASZICA 3
WYSOKA PHU M. TEYKOWSKA, T. BARABASZ S.C.DWORCOWA 17A
WYSOKIE MAZOWIECKIEP.P.H.U."JANTAR" W. ZAŁUSKAJAGIELLOŃSKA 10
WYSOKIE MAZOWIECKIEPPHU JANTAR WIESŁAW ZAŁUSKALUDOWA 17A LOK.4
WYSZATYCEPHU "WINIARSCY" S.C.BOLESTRASZYCE 182 B
WYSZYNA SKLEP SPOŻ. WARZYWNICZY ANNA NOWAKOWSKATURKOWSKA 4
ZABŁUDÓWPRO-TRADE SP. Z O.O. - SKLEP NR 3KALWIŃSKA 14
ZAGÓRZE"J-S" SP. Z O.O.M.J.PIŁSUDSKIEGO 202
ZAKRZEWOA. W. BIELECKI SKLEP SPOŻ-RZEMEDMUNDA JANA OSMAŃCZYKA 16 16
ZALEWODZIAŁALNOŚĆ HANDL. OGÓLNOSPOŻ. A. TARASZKIEWICZŻEROMSKIEGO 48
ZAŁUSKIPRYMUS II ANDRZEJ BOREKKAMIENICA 37C
ZAMBRÓWMARKET EDEN IWANOWSKA, NAJDA SP.J.MAGAZYNOWA 8
ZAMBRÓWSKLEP "ZACHODNIAK" M. CZAJKOWSKAWYSZYŃSKIEGO 15A
ZANIEMYŚL FH VERA SP. Z O.O.CZARNECKA 1
ZARĘBY KOŚCIELNEPHU LEON ZAKRZEWSKIRYNEK 13
ZASÓWSKLEP SPOŻ. PRZEMYSŁ. CZUCHRA RENATAZASÓW 30
ZĄBROWOGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"SZKOLNA 4
ZBLEWOPHU -TRANSPORTOWE J. FRISCHMUTKOŚCIERSKA 36A
ZBÓJNOPARTNER MARKET 22ZBÓJNO 49
ZDZIESZOWICEGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"KOFRANTEGO 15
ZDZIESZOWICEGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"STRZELECKA 1
ZĘBOWICESPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNAOLESKA 6
ZIELONA GÓRASALWEROWICZ ANICENTAJĘDRZYCHOWSKA 38
ZIELONA GÓRASKLEP "SAM" MIROSŁAWA WOŹNIAKM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 13
ZIELONA GÓRAARKADIA SP. Z O.O.MORELOWA 40
ZIELONA GÓRAPIOTR PERSOWSKIOCHLA-KOŻUCHOWSKA 1
ZIELONA GÓRAM&M S.C. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 7
ZIELONA GÓRAARKADIA SP.ZO.O.TRUSKAWKOWA 1B
ZIELONA GÓRASKLEP SPOŻYWCZY MARZENA PANKOWSKAOBJAZDOWA 15/17
ZIELUŃSPIŻARNIA SMAKOSZA, NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. S.K.PLAC 1 MAJA 0
ZIMNICE WIELKIEK. TURAJ PHU "KAMA"OPOLSKA 49
ZŁOCIENIECPHU URSZULA CIACHUL. OBRONCÓW WESTERPLATTE 1
ZŁOTNIKI KUJAWSKIER-S KOŚCIELNAKOŚCIELNA 10
ZŁOTÓWSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. S.C. S., D. PALICCYZAMKOWA 72 72
ZRĘCINIMPULS TRADE SP. Z O .O. S.K. RZĄSKA SKLEP W ZRĘCINIEŁUKASIEWICZA 29A
ZWIERZYNKORSAK DARIUSZ SKLEP SPOŻYWCZYWOJSKA POLSKIEGO 12
ZWIERZYNKORSAK DARIUSZ SKLEP SPOŻYWCZYWOJSKA POLSKIEGO 18
ŹLINICEK. TURAJ PHU "KAMA"JĘDRZEJCZYKA 12
ŻAGAŃ P.H. "IMPERIUM" DANUTA ZIAJAŻÓŁKIEWSKIEGO 28
ŻARKIKR S.C. K. SZOPA, R. WOJCIECHOWSKIPODLEŚNA BN
ŻELISŁAWICEPHU LIDIA KOWALCZYKPRZYSZŁOŚCI 7
ŻELISTRZEWOSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. BARBARA WACHOWIAKSMOLNO, UL. PUCKA 15
ŻERKÓW PHU "RUTI" IWONA RUTKOWSKARYNEK 3
ŻMIGRÓDP.H. "AKON" ANDRZEJ KONARSKIZAMKOWA 20
ŻNINR-S ŻNINWANDY PIENIĘŻNEJ 23
ŻUKOWODOREX SP. Z O. O.PIŁSUDSKIEGO 4
ŻURAWIECPHU "AKSEL" TERESA CHĄDZYŃSKAELBLĄSKA 12
ŻUROMINSPIŻARNIA SMAKOSZA, NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. S.K.PRZEMYSŁOWA 4/8A
ŻUROMINSPIŻARNIA SMAKOSZA, NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. S.K.SYBERIA 0
ŻYCHLINSKLEP SPOŻ.-PRZEMYSŁ. ILONA KUZNOWICZPARKOWA 44

Laureaci

Laureaci
nagrody tygodniowej

Wpisz numer telefonu, aby sprawdzić,

czy wygrałeś nagrodę tygodniową

Laureaci
nagrody na zakończenie
akcji

Wpisz numer telefonu, aby sprawdzić,

czy wygrałeś nagrodę na zakończenie akcji